Odlomak

 

3. SAVIJANJE (FLEKSIJA)
Razmatrajmo problem dejstva sile koja deluje upravno na podužnu osu nekog
konstruktivnog elementa (na primer, nekog vratila) prikazanog na slici 1.
Slika 1. Način svođenja realne kostrukcije na model za proračun
Napadne veličine mogu se predstaviti pomoću dijagrama poprečnih sila i
momenata savijanja.
Slika 2. Konzola izložena dejstvu koncentrisanih sila
U ovom slučaju kažemo da se nosač savija, a naprezanje kome je taj nosač
izložen se naziva naprezanje na savijanje.
Posmatrajmo sada, napadne veličine u oba karakteristična preseka konzole.
Polje AB : T(z) = ;0 M (z) = − F⋅a = const .
Polje BC : T(z) = F = const; M (z) = − F⋅ z .
Kada u nekom polju deluje samo moment savijanja M = const, kao što je slučaj sa
poljem AB konzole, onda kažemo da je nosač opterećen na čisto savijanje
45
(Sl.3-a). Kada u nekom polju imamo istovremeno dejstvo momenata savijanja i
poprečnih sila, onda kažemo da je to savijanje silama (Sl. 3-b).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese