Odlomak

Ovlašćenja su zakonom propisane mere i radnje koje ovlašćena službena lica preduzimaju prilikom vršenja unutrašnjih poslova. Najveći broj ovlašćenja propisan je:

-Zakonom o policiji;
-Zakonikom o krivičnom postupku i
-Zakonom o prekršajima.

Jedan broj ovlašćenja nalazi se i u materijalnim zakonima koji su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i koje policajci primenjuju.

Pojedine odredbe navedenih zakona predviđaju da određene mere i radnje ovlašćena službena lica mogu preduzimati samo po naređenju ili uz prethodno odobrenje nadređenog policijskog službenika, odnosno po nalogu nadležnog organa izdatom u skladu sa zakonom (ovlašćenja nadležnog organa).
Mere i radnje koje, saglasno zakonu, ovlašćena službena lica mogu preduzimati bez prethodne naredbe ili odobrenja nadređenog službenika, ukoliko on neposredno ne rukovodi aktivnošću, predstavljaju ovlašćenja ovlašćenih službenih lica.

Pojedina ovlašćenja preduzimaju se uz primenu sredstava prinude – sile ili se ona sasvim izvesno stavlja u izgled licu prema kojem se preduzima.

Dakle, ovlašćenja su čitav splet radnji i postupaka koje policajci (pojedinačno ili više njih zajedno) moraju da preduzimaju, prelazeći sa jednog na drugo ovlašćenje ili koristeći se jednim da bi se stvorili uslovi za primenu nekog drugog (taktika primene ovlašćenja). Radnja preduzeta od strane policajca u svakom trenutku mora da bude zakonita, preduzeta na propisani način, proporcionalna nivou i vrsti otpora, humana i preduzeta uz dužno poštovanje ljudske ličnosti i dostojanstva .

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari