Odlomak

Subjekti prava: fizička i pravna lica.
Pravno lice kao subjekt prava je Organizacija ljudi koju pravo posmatra kao celinu, čija se prava i obaveze razlikuju od prava i obaveza lica koja je sastavljaju.
Pretpostavke da organizacija bude pravno lice su: Da ima imovinu 2. Da njena delatnost nije zabranjena
i 3. Da joj pravni sistem priznaje da bude imalac prava i obaveza
Pravno lice Svojom imovinom pravno lice odgovara za preuzete obaveze
Pravni sistem priznaje pravno lice po određenoj proceduri (registracija)
Pravna lica se organizuju zbog ostvarivanja određenih opštih zajedničkog interesa, a preko njih pojedinci koji sastavljaju pravno lice ostvaruju svoje individualne interese.
Prema vrsti prava, pravna lica mogu biti:
1. Pravna lica poslovnog prava (organizacije)
2. Pravna lica javnog prava (država i njeni organizacioni oblici: opštine, okruzi, republike
3. Građansko-pravna lica (zadužbine, udruženja)
Pravno lice prestaje da posoji kada: Prestane njegova organizaciona forma, Nema imovine, Njegova delatnost se ne odvija po propisanim pravilima, Nadležni organ zabrani njegov rad
Pravna sposobnost pravnih lica je mogućnost pravnog lica da ima prava i obaveze.
Pravnu sposobnost pravno lice stiće upisom u registar pravnih lica.
Poslovna sposobnost pravnih lica je Sposobnost pravnog lica da izjavama volje svojih organa (fizičkih lica) zasniva,menja i gasi prava i obaveze, odnosno pravne poslove.
Poslovna sposobnost pravnog lica prestaje njegovim brisanjem iz registra pravnih lica.
Pravni odnosi Društveni odnosi koji su uređeni pravom. Opštom pravnom normom unapred se predvide pravila ponašanja za određenu pravnu situaciju i precizno definišu činjenice koje moraju da se ostvare da bi društveni odnos prerastao u pravni odnos.

Pojam poslovnog prava Skup pravnih normi, institucija i principa kojima se regulišu poslovni odnosi koji nastaju između različitih subjekata. Ranije poznato kao trgovinsko pravo, nastalo kao potreba da se regulišu komercijalni odnosi fizičkih i pravnih lica unutar država i između država koje su trgovale. Nacionalna prava su regulisala komeracijalne odnose svojih pravnih i fizičkih lica, ali nisu bila pogodna za regulisanje međunarodne trgovine, pa je nastao niz međunarodnih trg. konvencija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Poslovno pravo Ratko Ljubojević
  • Školska godina: Ratko Ljubojević
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari