Odlomak

UVOD

Ljudi u društvu svakodnevno stupaju u najrazličitije odnose i stupajući u te odnose ljudi se ne mogu ponasati po svom nahođenju, već se moraju pridržavati izvjesnih pravila ponašanja.
Tako je pravna teorija kod nas usvojila shvatanje i definisala pravo kao skup pravila ponašanja u društvu čiju primjenu obezbjeđjuje država.
Pravo se mora saznati u svojoj cjelokupnosti i složenosti a to znači da postoji potreba za proučavanjem društvenih determinantnosti prava, funkcije prava u društvu i posebno vrijednosti koji su idejni izvori njegove sadržine i krajnji cilj kojima pravo teži.
Kada govorimo o pravnim normama , riječ je o normama koje primjenjuje država. Ovakve norme država stvara sama ili ih uzima iz svih društvenih oblasti, bilo da ih stvaraju društvene organizacije ili neorganizovano društvo, ali za sve njih je karakteristična primjena od strane države. Ove norme koje primjenjuje država nazivaju se pravnim normama. Pravo je, dakle, skup normi koje primjenjuje država gdje se pod primjenom, u prvom redu, misli na primjenu sankcija. Pravo, kao skup pravnih normi i pravila o ponašanju, propisuje država i isto se primjenjuje od strane države u cilju ostvarenja interesa vladajuće klase, u cilju zaštite određenog poretka koji odgovara vladajućoj klasi.
Kroz ovaj seminarski rad objašnjen je pojam pravne norme , njeni sastavni elementi bez kojih ona ne bi mogla biti pravna norma, kao i po čemu se razlikuje od svih ostalih normi.
Pored osvrta na tumačenja pravnih normi, seminarski rad sadrži i vrste odnosno klasifikaciju pravnih normi.
1. PRAVNE NORME

U društvu, posebno veoma značajnu ulogu imaju norme koje primjenjuje država. Ovakve norme država stvara sama ili ih uzima iz svih društvenih oblasti, bilo da ih stvaraju društvene organizacije ili neorganizovano društvo, ali za sve njih je karakteristična primjena od strane države. Ove norme koje primjenjuje država nazivaju se pravnim normama. Pravo je, dakle, skup normi koje primjenjuje država gdje se pod primjenom, u prvom redu, misli na primjenu sankcija. Pravo, kao skup pravnih normi i pravila o ponašanju, propisuje država i isto se primjenjuje od strane države u cilju ostvarenja interesa vladajuće klase, u cilju zaštite određenog poretka koji odgovara vladajućoj klasi.
Pod pojmom pravne norme, kao najbitnijeg elementa prava, treba smatrati jednom vrstom društvene norme i pravilom o ponšanju ljudi čije ostvarenje obezbjeđuje država. Pravna norma bi se mogla shvatiti kao pravni atom i ona je najprostiji elemenat prava koji se ne može više razložiti na prostije pravne elemente.
Ona se može definisati, kao pravilo o ponašanju ljudi koje je zaštićeno državnom prinudom. To je pravilo o nekom ponašanju ljudi, kao na primjer, obavezno je platiti porez na imovinu, zabranjeno je ubijati, a pod prijetnjom određene sankcije. Pravnu normu, ne treba izjednačiti sa određenim članom zakona ili nekog pravnog akta iz razloga što se rijetko dešava da se ona poklapa sa jednim takvim članom. Tako, jedan član sadrži ili dio jedne ili više normi, a rijetko potpunu pravnu normu.

2. ELEMENTI PRAVNE NORME

Svaka pravna norma ima dva elementa i to: dispoziciju i sankciju. Dispozicija predstavlja suštinski dio pravne norme, tj. pravilo ponašanja određenih subjekata. Sankcija označava pravilo o primjeni prinude od strane državnog organa, nad onimsubjektom koji je prekršio dispoziciju i ista se primjenjuje tek od onog momenta kada se subjekt ne ponaša u skladu sa dispozicijom. Pravna norma je stvorena da se ona uvjek mora realizovati, tako što ako izostane primjena dispozicije, onda dolazi do primjene sankcije, tj. ako lica ne poštuju dispoziciju i ne ponašaju se po dispoziciji doći će do primjene sankcija.
Dispozicija pravne norme predstavlja suštinu norme. To je onaj bitni elemenat bez kojeg norma ne može ni da postoji. Ona određuje pravilo ponašanja subjekata u pravu. Ona u stvari predstavlja određenu zapovjest koja je upućena subjektima prava. Postoji više vrsta dispozicija pravnih normi, kao što su: naređujuće, zabranjujuće i ovlašćujuće dispozicije, pa na osnovu toga i pravne norme mogu biti: naređujuće, zabranjujuće i ovlašćujuće.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari