Odlomak

 

1. Uvod

Stalan rast čovečanstva i tehnološki razvoj imaju za posledicu i povećanje potreba za vodom, kao i sve veće potrošnje. Pitanje dostupnosti i kvaliteta vode postaje jedan od najvažnijih problema savremenog čoveka. Izvori zagađenja voda su mnogobrojni, pri čemu se mogu podeliti na dve velike grupe: koncentrisane i rasute.
Koncentrisani izvori zagađenja najčešće su urbane sredine, industrija i energetska postrojenja. Pri tome se mora voditi računa da zagađenja iz urbanih sredina često ne podrazumevaju samo otpadne vode iz domaćinstava, već im se često pridružuju i otpadne vode iz industrijskih postrojenja. Među industrijama, u najveće potrošače voda ubrajaju se hemijska i petrohemijska industrija, prehrambena, industrija paprira, metalurgija i tekstilna industrija. Zagađenja iz poljoprivrede mogu biti koncentrisanog karaktera, ako se sakupljaju i ispuštaju na jednom mestu, ali su značajnija rasuta zagađenja koja potiču od upotrebe đubriva i hemijskih sredstava, koja se rastvaraju, te putem površinske ili podzemne vode ulivaju u vodotoke i druge vodene ekosisteme.Ovakav vid onečišćenja uzrokuje pojavu nutrijenata u vodi. Pored toga, na koncentraciju nutrijeneta znatno utiču i deterdženti, usled fosfora kao važnog sastojka. Kruženje materija u prirodi čini da se pojavljuju i drugi oblici rasutih zagađenja, naročito ona koja potiču od izduvnih gasova iz saobraćaja, emisije iz industrijskih postrojenja, sa deponija i sl. U okviru akcije “Očistimo Srbiju” koja je pokrenuta u 2011. godini otpadne vode su predstavljale prioritet među ostalim ciljevima, gde je Ministarstvo životne sredine dobilo nadležnost za kontrolu otpadnih voda. Usvojila se „Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vodu i rokovi za njihovo postizanje”. Kazne za prekršioce su precizirane Zakonom o vodama, kao i Zakonom o zaštiti životne sredine i biće deset puta veće od onih koje su do skoro bile na snazi. Svega 35 odsto naseljenih mesta u Srbiji pokriveno je kanalizacionom mrežom, a samo sedam odsto kanalizacionih voda se prečišćava. Cilj je da se do 2019. godine procenat pokrivenosti kanalizacijom poveća na 65 odsto, za šta je potrebno oko 890 miliona evra. U Srbiji godišnje oko 880.000 tona otpadnih voda iz domaćinstava završi u prirodi. Cilj ove akcije predstavlja da Srbija u saradnji sa lokalnim samoupravama naprave modele koji bi podrazumevali modernizaciju kanalizacione mreže, izgradnju postrojenja i nove vodovodne infrastrukture.
2. Otpadne vode iz domaćinstava

U seoskim i prigradskim područjima, otpadne vode iz domaćinstava obično se akumuliraju u septičkim rezervoarima ili jamama. U cilju sprečavanja zagađenja podzemnih voda, oni se moraju prazniti svake 3-4 godine od strane specijalizovane kompanije.
U gradskim područjima, najveći deo otpadnih voda iz domaćinstava, privrede, fabrika i kišni talog odvode se kanalizacionom mrežom do postrojenja za prečišćavanje. Neki gradovi imaju poseban sistem cevovoda za odvođenje kišnice i poplavnih voda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari