Odlomak

UVOD

Preduzeće je privredni subjekt u okviru koga se u robno – novčanoj privredi obavlja određena privredna delatnost. To bi bilo po definiciji šta je preduzeće, Korsel Seneju definiše kao„svaku ljudsku aktivnost koja koristi razne sile da bi ostvarila određeni cilj“ Njegova definicija vezuje preduzeće za ljudsku aktivnost što je u potpunost itako mada je i sam pojam preduzeća evoluirao kroz veme tako da u savremenoj teoriji se preduzeće tretira kao racionalni, ekonomski sistem sa preduzetnikom na čelu. Po tržišnom konceptu „svaki samostalni finansiski subjekt koji proizvodi za tržište robu ili usluge“ predstavlja preduzeće.
Preduzeće kao celinu možemo posmatrati sa više strana. Tako da ćemo u ovom radu u kratkim crtama obraditi neke od osnovnih . Sam razvoj ekonomije i preduzeća u širem smislu posmatrano je taj da su preduzeća prestavljala nosioce i generatore ne samo razvoja ekonomije, već i društva, odnosno civilizacije. Od njihovog poslovanja, rasta i razvoja – umnogome zavisi tempo privrednog i društvenog razvoja svake zemlje, širih i užih regiona.

OBELEŽJA PREDUZEĆA

Preduzeće je oblik organizovanja privrednih aktivnosti i delatnosti čiji je zadatak da obavlja određene funkcije u procesu društvene reprodukcije.
Osnovne karakteristike preduzeća su :
1. predstavlja posebnu organizacionu celinu,
2.obavlja određenu funkciju, delatnost u privredi,
3. ima ekonomsku i pravnu samostalnost i subjektivitet.
U svom poslovanju preduzeće se mora pridržavati zakonskih propisa i drugih pravnih normi koje propisuje država. Preduzeće egzistira u određenom organizcionom obliku i unutrašnje odnose delova uređuje na celima organizacije rada. Upravljanje i rukovođenje procesom rada, takođe, se zasniva na usvojenim nacelima organizacije rada.

Ekonomska i pravna samostalnost su značajne odrednice preduzeća u tržišnoj privredi. Bitna obeležja te samostalnosti ogledaju se u :
a) donošenju planova i programa,
b) amostalnom donošenju i vođenju poslovne politike,
c) slobodnom ugovaranju poslova,
d) slobodnom utvrđivanju cena svojih proizvoda ili usluga,
e) raspodeli ostvarenih rezultata poslovanja,
f) imovinskoj samostalnosti,
g) slobodnom udruživanju i povezivanju sa drugim ekonomskim i neekonomskim subjektima.

Da bi moglo obavljati svoje poslovne fnkcije, preduzeće mora raspolagati određenim sredstvima i zaposlenima. Materijalnim komponentama preduzeće raspolaže po svom nahođenju i u skladu sa svojim ekonomskim interesima. U procesu donošenja upravljackih i drugih odluka, preduzeće mora poštovati zakonske propise koji regulišu privrednu aktivnost. Ono posluje po pravilima i nacelima poslovnog morla, i zavisi od okruženja u kome radi.
Ekonomski i pravni subjektivitet preduzeća realizuje se preko:
a) žiro-računa preduzeća, preko koga se obavljaju sve finansisko-imovinske transakcije,
b) poslovne knjige koje je svako preduzeće dužno da vodi i koje su svojevrsni oblik kontrole poslovanja i ekonomske autonomije preduzeća,
c) opštih akata preduzeća: ugovor o osnivanju, statut i pravilnici, koje preduzeće samostalno donosi i u okviru kojih reguliše svoj unutrašnji poslovni i pravni život.

CILJEVI PREDUZEĆA

Ciljeve preduzeća, sačinjavaju raznovrsni ekonomski i neekonomski ciljevi.
Definisanje ciljeva preduzeća mora da odrazi suštinu i raznovrsnost njegovog bića kao složenog ekonomskog organizma. Ono mora da uzme u obzir sve aspekte njegovih internih i eksternih međuodnosa koji određuju njegovo ukupno ponašanje i poziciju na tržištu.
Ciljevi preduzeća proizilaze iz njegovih funkcija u društvu, složenosti i unutrašnje strukture. Pošto odnosi preduzeća sa okruženjem nisu samo ekonomski, to se moraju obuhvatiti i neekonomski ciljevi koje preduzeće ostvaruje svojim poslovanjem i razvojem.

PREDUZEĆE KAO OBLIK REPRODUKCIJE U PRIVREDI

Komponente preduzeća kao oblika društvene reprodukcije su:
-zaposleni u preduzeću,
-sredstva preduzeća,
-organizaciona struktura preduzeća.

Zaposleni u preduzeću su svi, bez obzira na funkciju koju obavljaju i radno mesto na kome se nalaze. Njihovi međusobni odnosi definisani su zadacima i organizacijom i usklađeni kvalitativno, kvantitativno i vremenski.
Sredstva preduzeća. Preduzeće raspolaže sredstvima kao komponentom svoga rada i poslovanja. Struktura sredstava izražava kvalitativnu uskađenost i odnos pojedinih vrsta sredstava. Ukoliko su sredstva i zadaci usklađeni, nema neizvršenih zadataka, odnosno neiskorišćenih sredstava.
Organizaciona struktura preduzeća. Zadatak preduzeća izvršava se primenom principa tehničke podele rada. Primenom tog principa, ukupan zadatak preduzeća se razlaže na zadatke delova preduzeća i pojedince, članove kolektiva. Realizacijom pojedinačnih zadataka preduzeća obezbeđuje se i njegova reprodukcija.
Organizacija rada je usklađivanje ljudskih i materijalnih komponenata proizvodnje u svrhu postizanja najvećeg učinka, s najmanjim utroškom ljudskog rada i sredstava. U okviru preduzeća usklađivanje znači uspostavljanje određenih optimalnih odnosa između sredstava za rad, predmeta rada i radne snage.
Organizaciona struktura prati proces odlučivanja u preduzeću i zavisi od toga da li je preduzeće centralizovano ili decentralizovano.
Centralizovano prreduzeće ima hijerarhisku strukturu upravljanja i rukovođenja. Decentralizovani procesi odlučivanja i upravljanje putem kapitala, podrazumevaju takvu organizacionu strukturu u kojoj delovi preduzeća imaju punu poslovnu ali i razvojnu autonomiju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari