Odlomak

UVOD

Osnovna (stalna) sredstva su sredstva čiji je vijek trajanja duži od godinu dana, odnosno sredstva za koje se očekuje da će se realizovati ili držati za prodaju ili korištenje u razdoblju koje je duže od trajanja poslovnog ciklusa poslovnog subjekta.
Osnovna sredstva se klasifikuju na:
 nematerijalna sredstva,
 materijalna sredstva,
 finansijska sredstva, i
 potraživanja.
Nematerijalna stalna sredstva jesu sredstva bez fizičke supstance za korištenje u poslovanju i za koje se očekuje da će se koristiti više od jedne godine i koje poslovni subjekt posjeduje za upotrebu u proizvodnji proizvoda, roba ili isporuci usluga, za unajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe. Sastoje se od patenata, licenci, zaštitni znakova, osnivačkih izdataka, izdataka za razvoj, goodwila, kompjuterskih softvera, ostalih nematerijalnih sredstava i avansa za nematerijalna sredstva.
Nematerijalna sredstva možemo sticati od drugih putem kupovine (nabavke), putem donacija, razmjenom ili obezbjeđenjem u vlastitoj režiji. Međutim, interno stečeni goodwill, zaštitni znak, izdavački naslovi i ostale pozicije sličnih obilježja ne priznaju se kao nematerijalno sredstvo. Pozicije nematerijalnih sredstava priznaju se kao nematerijalno sredstvo:
 ako je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi koje se mogu pripisati sredstvu priticati u poslovni subjekt, i
 da se trošak nabavke može pouzdano izmjeriti (vrednovati).
Ako neka nematerijalna sredstva ne udovolje definiciji i ne ispunjavaju kriterije za priznavanje nematerijalnog sredstva nastali izdatak treba priznati kao rashod kada nastane. Tipičan primjer takvog izdatka je izdatak za istraživanje. Nematerijalno sredstvo treba amortizovati ravnomjernim rasporedom tokom njegovog procjenjenog vijeka trajanja koji ne bi trebao premašiti 20 godina, osim, ako za suprotno ne postoje uvjerljivi dokazi. Amortizaciju treba započeti kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu.
Materijalna stalna sredstva obuhvataju: zemljište i šume, građevinske objekte, postrojenja i opremu, alat, pogonski i kancelarijski inventar, transportna sredstva, višegodišnje zasade, osnovno stado, stambene zgrade i stanove, ostala materijalna sredstva i avanse.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese