Odlomak

UVOD
Finansijsko tržište predstavlja organizovani prostor na kome se traži i nudi finansijsko-novčana imovinaiskazana u novcu, devizama i kapitalu i to u gotovinsko ili bezgotovinskom obliku i na kome se uzavisnosti od ponude i tražnje organizovano formira cena tih sredstava.
Osnovna uloga finansijskog tržišta sastoji se u pružanju i stvaranju mogućnosti optimalne alokacijenovčanih sredstava sa onih fizičkih i pravnih lica koja raspolažu slobodnim iznosima koje žele investirati,na ona fizička i pravna lica čiji je dohodak nedovoljan za finansiranje tekućih i razvojnih planova iprograma iz oblasti proizvodnje, potrošnje, prometa i usluga. Pri tom se prenos novčanih sredstava sasuficitnog sektora na deficitni sektor mora izvršiti na organizovan tržišni način i prema legalizovanimtržišnim uslovima.
Naime, finansijsko tržište, kao jedan od osnovnih segmenata tržišne privrede, postaje tako izuzetnovažan faktor od koga zavisi stepen razvoja ukupne nacionalne ekonomije.
Međutim, dubina finansijskog tržišta u Srbiji, zbog godina sankcija koje su uništile najveći deo domaćeštednje i akumulacije preduzeća, nije zadovoljavajuća za veliki obim trgovanja, posebno za prilivinostranog kapitala.Takvo tržište ne nudi veliki izbor finansijskih instrumenata tako da nije interesantnoza inostrane investicije.Privatizacija doprinosi razvoju finansijskog tržišta, i polako se povećava obim trgovanja.
Tranzicija i način savremenog poslovanja našu privredu stavljaju na određene testove. Jedan od tih testova je svakako i problematika integracije u svetske tokove u kojima se naša privreda nije nalazila duži vremenski period iz poznatih razloga, sankcija i ratnih dejstava na našim prostorima. Vreme koje je pred nama donosi nam nova i relativno nepoznata polja u kojima se mi ne možemo snaći ako u odličnoj meri ne poznajemo probleme koji nam oni mogu doneti. Jedan od najuobičajenijih problema koje imaju zemlje u tranzicije jeste i taj da se na nivou nacionalne ekonomije mora organizovati berza koja se dorasla poslu da efekte koji se nalaze na tržištu okupi i organizuje tržište istih.
Uobičajena podela finansijskog tržišta je na tržište kapitala (capital market) i nanovčano tržište (money market). Ova podela se vezuje za ročnost hartija od vrednosti, pa tako tržište kapitala čine finansijski instrumenti koji imaju rok dospeća preko jednegodine i vlasničke hartije, akcije, koje i nemaju dospeće. Najznačajniji deo tržišta kapitala čini tržište na kome se trguje akcijama (stock market), odn. vlasničkim hartijama vezanim za akcionarski kapital izražen u akcijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari