Odlomak

1 UVOD
Menadžment ljudskih resursa je oblast nauke o organizaciji koja se bavi pročavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji. S obzirom na predmet izučavanja, naučna oblast menadžmenta ljudskih resursa nije se razvijala izolovano, već u širem kontekstu industrijskih promjena i ekonomskog razvoja.
Pod ljudskim resursima se podrazumjevaju ukupni ljudski potencijali u organizaciji: raspoloživa znanja i iskustva, upotrebljive sposobnosti i vještine, moguće ideje i kreacije, stepen motivisanosti i zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva.
Upravljanje ljudskim resursima kao poslovna funkcija objedinjuje poslove i zadatke vezane uz ljude, njihovo regrutovanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti osiguranja i razvoja zaposlenih. Ova je poslovna funkcija prošla mnoge faze razvoja, od one kad je u okviru svoje djelatnosti obuhvaćala izbor aplikanata, razmještaj na poslove i čuvanje personalnih podataka, preko stručnog osposobljavanja, pa sve do formulisanja politike koja maksimizira integraciju svih zaposlenih u poduzeću, razvija zainteresovanost ljudi, fleksibilnost i kvalitetu rada čime se kombinuje interes preduzeća i njegovih zaposlenih.
Strateški cilj svakog preduzeća je proces zapošljavanja. Odjeli koji se bave upravljanjem ljudskim resursima doveli su proces regrutovanja novih kadrova do savršenstva od samog početka tj. od zaprimanja prijava na konkurs preko provjere dokumenata, testova, provjera fizičke sposobnosti i intervjua. Zapošljavanje ljudi je kompleksan proces jer su i ljudi kompleksna bića. Ono što pomaže u odabiru kadrova je sistematičnost, dosljednost i procjena vremena potrebnog za odabir ljudi koji su su prijavili za određeni posao.
2 ANALIZA LJUDSKIH RESURSA – NN d.o.o., Banjaluka

NN d.o.o. je osnovan kao ekskluzivan uvoznik i distributer multinacionalne kompanije NNAA gmbh.
NN d.o.o. kao kompanija postoji u Bosni i Hercegovini od 2005. Godine.
Kompanija kontinuirano unapređuje i usavršava organizaciju rada i utvrđene poslove usklađuje sa procjenama uslova i zahtjeva rada, vodeći računa o tekućim i perspektivnim planovima i programima poslovanja, na način koji omogućava izvršavanje zadataka koji su predmet poslovanja kompanije.
U nastavku ove analize ćemo se fokusirati na „Odjel Marketinške agencije“ za koju se može reći da donekle predstavlja samostalnu i donekle zasebnu cijelinu.

Organizaciona struktura Marketinške agencije:

1. Project coordinator
2. Supervisor za unapređenje prodaje
3. Logistika
4. Merchandiseri

Jedan od uslova opstanka kompanije na tržištu je i njeno širenje i ostvarivanje što većeg udjela na tržištu na kojem posluje. Uspješan način širenja su i pregovori sa raznim principalima i ostvarivanju uslova za dobijanje što više kvalitetnih brendova.

Iz gore navedenih razloga, donesena je odluka da se zaposli još jedan kvalitetan supervizor za unapređenje prodaje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari