Odlomak

Psihičke funkcije

 • Psihička funkcija ,u opštoj psihologiji, predstavlja relativno složenu aktivnost karakterističnu za neku psihičku strukturu koja je formirana uzajamnim dejstvom nasleđenih predispozicija, sredinskih uticaja i delatnošću jedinke.
 • Psihičke funkcije mogu biti senzorne (opažanje), intelektualne (mišljenje, učenje), motorne (hodanje, hvatanje i sl.).
 • Psihičke funkcije omogućavaju organizmu složenije vidove prilagođavanja sredini.
 • Prema Jungu (Jung), vid psihičke delatnosti, ima ih četiri: opažanje, mišljenje, osećanje i intuicija.
 • “Opažanje utvrđuje šta je stvarno prisutno, mišljenje nas osposobljava da upoznamo njegovo značenje, osećanje nam kazuje njegovu vrednost, a intuicija ukazuje na mogućnosti u pogledu toga odakle dolazi i kuda ide u toj situaciji”, kaže Jung.
 • Prve dve psihičke funkcije Jung ubraja u racionalne, a druge dve u iracionalna funkcije.

Opažanje

 • Opažanje је svesno doživljavanje okoline i sopstvenog tiela.
 • Opažanje nam omogućava da razne fleke, boje vidimo kao određeni predmet, da mnoštvo zvukova čujemo kao govor, da kombinaciju slatkog, kiselog i ostalih ukusa okusimo kao određeno jelo…
 • Opažanje je složena psihiĉka funkcija.
 • Kao rezultat opažanja nastaju dve vrste doživljaja – oseti I opažaji.
 • Oseti su najprostije čulne informacije, koje održavaju samo jednu karakteristiku predmeta, recimo boju, zvuk, temperaturu, ukus itd..
 • Opažaji se sastoje od višeoseta i oni održavaju sliku predmeta u celini.

 

 

Pažnja

 • Pažnja je kognitivni proces koji omogućava da se iz mnoštvo čulnih informacija što svakog trena stižu u mozak izaberu one koji će se dalje obrađivati, a ostali se ignorišu.
 • Pored selekcije informacija, funkcije pažnje su i sledeće : priprema organizma za prijem informacija i omogućuje povezivanje oseta u opažaje.
 • Pažnja se može i definisati kao stanje pojačane budnosti.
 • Važna karakteristika pažnje je da se ne zadržava dugo na jednom sadržaju, već se spontano pomera na drugi.
 • Glavni razlog sto se pažnja stalno pomera jeste njen mali obim.
 • Obim pažnje se određuje kao maksimalan broj informacija koje se istovremeno mogu opaziti bez brojanja I pomeranja očiju.
 • Pažnja zavisi od subjektivnih I objektivnih činilaca.

 

 

 

Mišljenje

 • Mišljenje je najsloženiji saznajni proces koji omogućuje uvidjanje veza medju stvarima i pojavama do kojihne dolazimo samo opažanjem i pamćenjem.
 • Koristimo ga za rešavanje problema i snalaženje u novimsituacijama.
 • Mišljenje je proces posrednog saznavanja jer njime uvidjamo veze i odnose medju opažanim elementima,utvrdjujemo da ti elementi znače ovo ili ono.
 • Pojmovi su najvažniji znaci koje koristimo u procesu mišljenja.
 • Oni se označavaju rečima i predstavljaju odrazbitnih opštih svojstava predmeta i pojava.
 • Do pojmova dolazimo tako što analiziramo karakteristike predmeta ipojava i izdvajamo najbitnije zajedničke karakteristike.
 • Proces mišljenja se pokreće ako treba da rešimo neki problem

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari