Odlomak

PSIHIČKO ZDRAVLJE MLADIH

Zdravlje predstavlja složen dinamički fenomen koji se može definisati na više načina – kao nedostatak bolesti, nedostatak nesposobnosti i poremećene funkcije, rezultatat harmoničnih odnosa sa okolinom, stanje ravnoteže na svim nivoima, produkt odgovornog i zdravog načina života, uslov ili neophodnost za obavljanje svakodnevnog života i potencijal za samoostvarenje. Mnoge od definicija zdravlja imaju osim medicinske i filozofsku, psihološku, socijalnu i ekonomsku dimenziju.

Pokušaji da se definišu zdravlje i bolest započinju sa nastankom ljudskog roda i mogu se pratiti od vremena Galena. Definisanje pojmova „zdravlje” i „bolest” predstavlja veoma složen zadatak, jer je teško postaviti granicu gde prestaje zdravlje a gde počinje bolest. Objašnjavajući prelazak zdravlja u bolest Hipokrat kaže: „Bolest ne dolazi odjednom, kao iz vedra neba, nego je posledica dugog niza malih, neznatnih grešaka protiv zdravlja, koje se nadovezuju jedna na drugu i rastu kao valjajuća grudva snega, dok se jednog dana ne svale na glavu onog koji greši.”
Jedna od najstarijih zabeleženih definicija zdravlja je definicija koju je dao Pindar: „Zdravlje predstavlja besprekorno funkcionisanje ljudskog organizma.” Ovakav koncept se oslanja na mehanicističko poimanje sveta i uvažava isključivo biološku komponentu zdravlja, iz koje zatim sledi i odgovarajuća metodologija pristupa u medicinskoj praksi.
Razvoj socijalne medicine, kao nauke koja zdravlje pojedinca razmatra u funkciji njegovih interakcija sa životnom okolinom, rezultirao je i definicijom zdravlja, u kojoj je zdravlje sagledano ne samo kao biološki i psihološki već i kao socijalni fenomen. Ustav Svetske zdravstvene organizacije (SZO) iz 1948. godine daje sveobuhvatnu definiciju zdravlja koja po prvi put ističe i socijalnu komponentu kao izuzetno značajnu:
„Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i nesposobnosti”.

Psihičko zdravlje

Iako nije lako definisati psihičko ili mentalno zdravlje važno je znati da ono u svakom slučaju znači mnogo više od odsustva tj. nepostojanja mentalne bolesti kod neke osobe. Menatalno zdravlje je stanje u kome možemo da pokažemo i da koristimo sve svoje sposobnosti i potencijale, stanje u kome možemo da se izborimo sa svim stresnim situacijama koje život svakodnevno nosi i kao stanje u kome možemo da učimo, radimo, stvaramo i da budemo korisni sebi, svojim bližnjima kao i čitavom društvu.
Mentalno ili psihičko zdravlje je zapravo lični osećaj zadovoljstva i blagostanja, osećaj da ste sposobni, efikasni, nezavisni, da možete dobro da komunicirate i sarađujete sa svojim vršnjacima, sa članovima svoje porodice i ostalim ljudima u zajednici, da možete da iskoristite sve svoje intelektualne sposobnosti i da na pravi način pokažete svoje emocije.
Razumevanje mentalnog ili psihičkog zdravlja mogu da pomognu da se lakše razumeju i poremećaji mentalnog zdravlja ili poremećaji ponašanja kod svojih vršnjaka, drugova i drugarica. Dakle, mentalne bolesti mogu da se jave kod svih ljudi bez obzira na uzrast, pol, nivo intaligencije, uspeh na poslu, uspeh u školi, poreklo, naciju ili ekonomski status a mogu biti lakši ili teži u zavisnosti od vrste poremećaja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari