Odlomak

 
1. Uvod

Radno pravo je posebna samostalna grana pozitivnog prava u pravnom sistemu svake moderne države, koje to postaje nakon sto i više godina od donošenja prvih zakonskih propisa kojima se regulišu radni odnosi i zaštita radnika na radu. Radni odnosi su ugovorni odnosi i ugovorom o radu zasniva se radni odnos. Ugovor je izraz slobodne volje onih koji su pristupili njegovoj izradi. Slobodna volja je najvažnija pretpostavka svakog ugovora i ona ne služi za to da se ugovorom nešto dobije, već da se, zbog ugovora, od nečega odustane. Svaki ugovor je zbir odustajanja učesnika pregovora, a ne zbir dobitaka. Ne postoji ugovor u kome svi sve dobijaju, ali nije dobar ni ugovor u kome je jedna strana odustala od nekog svog intersa, zbog toga što je druga strana primenila silu koju ona nije imala i što je dovelo do odustajanja, odstupanja pred silom. Samo jednaki sklapaju ugovore kojima, u suštini, regulišu meru odstupanja od individualnih interesa, odnosno, ugovor je dokument, okvir, za manja ili veća ograničenja interesa strana ugovornica.
Radni odnos se zasniva ugovorom o radu, koji se zaključuje u pismenom obliku, pre početka rada. Zakonom je propisan i sadržaj ugovora o radu. Ugovor mora da sadrži: odredbe o danu početka rada, zaradi, uslovima rada, radnom mestu za koje se zasniva radni odnos, mogućnosti raspoređivanja na drugo radno mesto u toku trajanja radnog odnosa i o drugim pitanjima, obavezama i odgovornostima na radu i u vezi sa radom. Zaposleni ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa početkom rada.
Osnovna prava iz radnog odnosa su sledeća: pravo na odgovarajuću zaradu, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, zaštita na radu, zdravstvenu zaštitu i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, kao i prava na druge oblike zaštite u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Pored toga, zaposlena žena ima pravo na posebnu zaštitu na radu za vreme trudnoće, porođaja i materinstva, a zaposleni mlađi od 18 godina i zaposleni invalid imaju pravo na posebnu zaštitu na radu. Zaposleni i poslodavac su saglasni da se na sva prava, obaveze i odgovornosti koja nisu utvrđena ovim ugovorom primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta.
Kolektivno pregovaranje i njegov rezultat, kolektivni ugovor, su, po mnogo čemu specifična pravna materija. Sama činjenica da je reč o uređivanju grupnih, kolektivnih, interesa, daje kolektivnom pregovaranju posebnu težinu i zahteva posebne veštine. Za razliku od drugih pravnih akata koji uređuju kolektivne interese, zakona i ustava, kolektivni ugovor je ograničen vremenski i sklapaju ga oni koji su neposredno zainteresovani da njime nešto urade. Zato kolektivni ugovor ide korak dalje od zakona, ostajući u njegovim okvirima. Upravo se tu traži veština pregovarača, da naprave korak više, pa i nekoliko koraka više, a da ne naruše principe i namere koje je imao zakonodavac donoseći neki zakon.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari