Odlomak

UVOD
Setva je jedan od najvažnijih agrotehničkih zateva od čijeg jvaliteta zavisi količina i kvalitet proizvoda. Nedostaci učinjeni pri setvi najčešće se ne mogu ispraviti ostalim agrotehničkim radovima. Kvalitet setve znatno zavisi od kvalitet predhodnih radova, odnosno promene parcele na setvu. Za kvalitetnu setvu površni deo zemlje mora biti dobro usitnjen i poravnati, bez biljnih ostataka i korova. Za setvu se koriste sejalice.
U zavisnosti od principa rada odnosno načina zahvatanja semena, kod sejalica su setveni mehanizmi najčešće izvedeni kao mehanički i pneumatski. Sejalice sa mehaničkim setvenim mehanizmom mogu da ostvare minimalni razmak između setvenih baterija od 20 cm, pri čemu u zavisnosti od vrste setvenog aparata i vrste otvarača brazed mogu da obezbede setvu u jednom, dva ili tri reda na bliskom odstajanju, kao i setvu u trake. U zavisnosti od razmaka između redova, sejalice za setvu na konstantni razmak između redova, dele se na sejalice sa širokorednim razmakom (najčešći razmak između redova može da se podešava u granicama od 35 do 75 cm, na sejalice sa uskorednim razmakom, gde razmak između zasejnih redova može da iznosi od 5 cm pa naviše).

 
TEORIJSKI DEO
Mašine za setvu
Određeni broj biljnih vrste u hortikulturi (cveće, povrće, lekovito, začinski i aromatično bilje, travnjaci) gaji se direktnom setvom semena. Specifičnost setve vezana je za osobine semena: sitno seme i često sa slabim i neujednačenim nicanjem. To može da predstavlja prepreku ujednačenosti useva, jednovremenoj berbi i kvalitetnim i visokim prinosima. Osim toga biljke za uspešan razvoj zahtevaju određenu gustinu sklopa tj. broj zasejenih biljaka po jedinici površine, pa je preciznost setve jedan od osnovnih preduslova za visok stepen mehanizovanosti tehnoloških procesa u proizvodnji.

 

 

Mašine za setvu na otvorenom polju
U zavisnosti od vrste gajenih kultura, uslova uzgajanja, tehnologije i drugih činilaca setva se može obaviti na razne načine. Danas se najviše primenjuje setva u redove. Od sejalica se zahteva da zadovoljava sledeće zahteve:

 • Da omogući jednostavno podešavanje razmaka između redova;
 • Da omogući jednostavno podešavanje razmaka u semenu u redu, broj isejanih semena po dužinom metru;
 • Da polaganje semena u zemljištu bude na zadatu dubinu;
 • Da bude minimalno oštećenje semena;
 • Da je kod sejalica sa konstantnim razmakom između semenki u redu bude što kraći put semena od setvenog aparata sejalice do ulagača semena;
 • Da obezbede šemu setve koju zahteva tehnologija gajenja pojedinih biljnih vrsta.

 

 

Klasifikacija i podela sejalica 
Podela sejalica može biti izvršena prema načinu setve na:

 • sejalicu za setvu u neprekidne uske redove,
 • za setvu u neprekidne široke redove,
 • za setvu u kućice, za setvu pojedinačnim zrnima,
 • za setvu u trake,
 • za setvu u kvadrat itd.

Podela može biti izvršena prema konstrukcij i osnovnih radnih organa tj. sejaćih aparata. Prema načinu prikopčavanja sejalice mogu biti nošene i vučene. Prema nameni postoje univerzalne sejalice, koje se koriste za setvu različitih kultura i specijalne. Sejalice mogu biti kombinovane sa uređajem za unošenje đubriva ili bez njega. Obzirom na određene specifičnosti setve u uske redove i setve u široke redove ovde će biti primenjena uslovna podela sejalica na setvu u uske redove, prvenstveno strne žitarice odnosno sejalice za strne žitarice i sejalice za setvu u široke redove odnosno sejalice za okopavine.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari