Odlomak

Rezime :
Svetot i site procesi vo nego se direktno zavisni od energijata , a evolucijata na čoveštvoto i celiot ekosistem e usloveno od energetskite možnosti. Sončevata energija pretstavuva eden od osnovnite izvori na energija i egzistencijata na svetot e uslovena od nea.
Razgleduvajќi go značenjeto na sončevata energija i site nejzini formi na iskoristuvanje, započnuvajќi od nejzinata uloga i pridones za evolucijata na Zemjata do sekojdnevnoto osvetluvanje i zatopluvanje na planetata, možeme da zaklučime deka ovaa energija pretstavuva nezamenliv element za egzistencijata. Iako nejzinata primena seušte e ograničena od ekonomski i tehnološki aspekt vo odredeni polinja , sepak solarnata energija pretstavuva eden od stolbovite na energetikata vo idninata poradi nejzinata konstantnost vo pogled na iscrplivosta.
Imajќi go vo predvid faktot za zgolemenata cena na fosilnite goriva, poradi nivnoto kontinuirano iscrpuvanje, postrojkite za transformacija na sončevata energija vo električna, a posebno vo toplinska energija , dobivaat zgolemen interes. Sekoe novo soznanie za solarnata energija kako izvor pretstavuva osnova za posledovatelno preminuvanje kon sé pogolemo koristenje na vakvite benefiti od prirodata, bidejќi energijata na sončevoto zračenje e najobilen, neiscrpen, besplaten i obnovliv izvor na energija, koj pritoa ne ja zagaduva okolinata.
Iskoristuvanjeto na solarnata energija se vrši na nekolku načini :
• Kolektori bez koncentriranje na zračenjeto
• Kolektori so koncentriranje na zračenjeto (koncentratori)
• Direktna primena na sončevata energija
• Sončevi postrojki za dobivanje električna energija

Klučni zborovi :

1. Solarna energija
2. Koncentratori
3. Kolektori
4. Sončevi postrojki
5. Fotonaponska konverzija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari