Odlomak

UVOD

Za pokretanje proizvodnje i rada preduzeća, njegovo postojanje i ostvarivanje ciljeva, za poslovanje preduzeća uopste, neophodno je da ono poseduje određena sredstva, radnu snagu, predmete rada. Sredstva preduzeća predstavljaju ekonomske vrednosti sa kojima ono raspolaze I koje je angazovano u poslovanju preduzeća. Ona predstavljaju imovinu odnosno kapital preduzeća i mogu biti u obliku prava, novca I robe (stvari).

 

 

 

PODELA SREDSTAVA PREDUZECA

Sredstva preduzeća mozemo podeliti na više različitih načina koja određuju za šta se ona koriste , koji im je rok trajanja, kada se koriste, odakle potiču (izvor sredstava), u kojim se sve oblicima javljaju , odnosno oblik njihovog postojanja, I angažovanosti u pojedinim fazama poslovanja preduzeća.

Prema nameni za koju se koriste sredstva delimo na:

 • Poslovna sredstva
 • Posebna sredstva

Prema fazama angazovanja (ciklus reprodukcije) sredstva delimo na:

 • Sredstva u početnom robnom obliku
 • Sredstva u procesu proizvodnje (tehnološki proces)
 • Sredstva u zalihama gotovih proizvoda

Prema poreklu ,odnosno odakle potiču sredstva preduzeća delimo na:

 • Sopstvena
 • Tuđa

 

 

 

POSLOVNA SREDSTVA

Poslovna sredstva predstavljaju osnovu za obavljanje delatnosti preduzeća I ona čine najznačajniji deo sredstava jednog preduzeća. Ona moraju biti prilagođena shodno delatnosti I zadatku preduzeća. Na primer ne mogu se koristiti ista sredstva za preduzeće čija je delatnost vezana za proizvodnju I preduzeće koje se bavi trgovinom.
Poslovna sredstva mozemo podeliti u :

 • STALNA SREDSTVA
 • OBRTNA SREDSTVA

 

 

STALNA POSLOVNA SREDSTVA

Stalna sredstva su deo imovine preduzeća koju nastaju investiranjem, imaju visoku vrednost, dug rok trajanja,predstavljaju osnovu ili kapacitet za poslovanje preduzeća,ne troše se nestajanjem materije već se amortizuju prenosom vrednosti na nove učinke, u njih se ubrajaju osnovna sredstva I dugoročna finansiska ulaganja.

U jeziku ekonomske prakse osnovna sredstva se često (pogrešno) identifikuju sa sredstvima za rad kao tehničkim kategorijama (“prodaja osnovnih sredstava”- pri čemu se obično misli na prodaju izvesnih mašina, uređaja i slično) , ona su ovde vezana isključivo za svoj tehnički pojavni oblik – mašinu, uređaj, postrojenje, alat i sl. kao sredstvo za rad. Međutim za pojam osnovnih sredstava nije bitan pojavni oblik u kome se javljaju, već zahtev da su ona angažovana u reprodukciji da bi obezbedila funkciju sredstava za rad u toj reprodukciji. Osnovna sredstva mozemo klasifikovati I po tome u kakvim se oblicima javljaju ,a mogu biti u materijalnom, novcanom I obliku prava.

Osnovna sredstva se u reprodukciji javljaju u sledećim fazama i pojavnim oblicima:

 • U početnom novčanom obliku, kao suma investicija iz kojih treba nabaviti, odnosno pomoću kojih treba izgraditi konkretne objekte ili druga stalna sredstva
 • U početnom robnom obliku – fazi izgradnje objekata, pre no što stupe u aktivno dejstvo u procesu reprodukcije
 • U tehnološkom obliku, to jest, kao građevinski objekti, mašine, uređaji, oprema i slično, koji aktivno deluju u procesu reprodukcije
 • U završnom robnom obliku, to jest, kao suma amortizacije zaračunata u cenu koštanja proizvedene robe kao trošak sredstava za rad
 • Završnom novčanom obliku, to jest, kao deo stalnih sredstava, akumuliran u novčanom obliku, to jest, kao deo osnovnih sredstava, akumuliran u novčanom obliku amortizacije da bi se ponovo transformisala ta novčana sredstva u konkretne realitete osnovnih sredstava za rad.

Prema funkciji koju obavljaju u radnim procesima, prema pojavnom obliku (materijalnom), mogu se razvrstati na sledeće grupe:

 • Zemljište
 • Šume
 • Građevinski objekti
 • Oprema
 • Alat i inventar
 • Višegodišnji zasadi
 • Osnovno stado
 • Ostala stalna sredstva

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari