Odlomak

Statička analiza osnovnih sredstava

Prema položaju u procesu reprodukcije, osnovna sredstva dele se na: sredstva u pripremi,tj, osnovna sredstva koja će biti uključena u proces reprodukcije, sredstva u upotrebi,tj, osnovna sredstva koja su uključena u proces reprodukcije,i sredstva izvan upotrebe (neupotrebljiva),tj, osnovna sredstva koja su isključena iz procesa reprodukcije.Označimo ukupnu sadašnju vrednost osnovnih sredstava sa OS, osnovna sredstva u pripremi sa Osp, osnovna sredstva u upotrebi izražena po sadašnjoj vrednosti sa Osf i osnovna sredstva izvan upotrebe izražena po sadašnjoj vrednosti sa Osv, struktura osnovnih sredstava izražena u procentima. Učešće osnovnih sredstava u pripremi u ukupnim osnovnim sredstvima (1) može da pokazuje perspektivu povećanja kapaciteta ili održavanja postojećeg kapaciteta, zavisno od toga da li investicije imaju karakter proširene ili proste reprodukcije. Učešće osnovnih sredstava u potrebi, odnosno u funkciji (2) pokazuje koliki deo od ukupnih sredstava uključenih u proces reprodukcije. Učešće osnovnih sredstava pzvan funkcije (3) u ukupnim osnovnim sredstvima pokazuje u kom stepenu su osnovna sredstva isključena iz procesa reprodukcije.

 

 

 

Analiza osnovnih sredstava u pripremi

Na osnovu investicionog programa potrebno je najpre utvrditi da li se investicija odnosi na održavanje postojećeg kapaciteta ili na povećanje kapaciteta. Ako se investicija odnosi na održavanje postojećeg kapaciteta neophodno je uvidom u osnovna sredstva u upotrebi utvrditi u kom stepenu su osnovna sredstva koja će biti zamenjena, zaista i amortizovana, odnosno da li će u momentu zamene biti u potpunosti ili delimično amortizovana.Ako osnovna sredstva koja se zamenjuju neće biti u moentu zamene u potpunosti amortizovana proizilazi zaključak da će u tom momentu doći do njihovog otpisa na teret prihoda.Saglasno tome, potrebno je sagledati kako će se otpis odraziti na finansijski rezultat preduzeća, tačnije da li će otpis izazvati pojavu gubitka.Ako bi to bio slučaj, nužno je intenzivirati proizvodnju i prodaju kako bi se gubitak izbegao ili bar smanjio.
Ako se investicija odnosi na proširenje kapaciteta, potrebno je utvrditi kakve promene prošireni kapaciteti izazivaju u oblasti obrtnih sredstava i radne snage.U prvom domenu (obrtna sredstva) povećanje kapaciteta izaziva povećanje obima angažovanja obrtnih sredstava,ali ujedno zahteva i istraživanje tržišta snabdevanja i istraživanje tržišta plasmana (komercijalna,odnosno nabavna i prodajna funkcija u preduzeću).U drugom domenu (radna snaga) povećanje kapaciteta izaziva,po pravilu,povećanje broja zaposlenih,sa odgovarajućim stepenom kvalifikacije i vrstom zanimanja.Udobrom investicionom programu promene u oblasti obrtnih sredstava i radne snage mogu biti predviđene i kvantifikovane.

 

 

Analiza osnovnih sredstava u funkciji

Analiza osnovnih sredstava u upotrebi obuhvata:

  • Strukturu osnovnih sredstava
  • Dotrajalost osnovnih sredstava
  • Uticaj osnovnih sredstava na proizvodnju

 

 

Struktura osnovnih sredstava u upotrebi

Struktura osnovnih sredstava u funkciji (u upotrebi) izražava se učešćem nabavne vrednosti pojedinih vrsta osnovnih sredstava u upotrebi u ukupnoj nabavnoj vrednosti osnovnih sredstava u upotrebi.Ako se sa OSf označi nabavna vrednosr ukupnih osnovnih sredstava u upotrebi,sa OSt nabavna vrednost zemljišta,sa OSl nabavna vrednost šuma i višegodišnjih zasada,OSg nabavna vrednost građevinskih objekata,sa OSo nabavna vrednost oruđa za rad i sa OSx nabava vrednost osnovnog stada i sa OSi nabavna vrednost ostalih sredstava, struktura osnovnih sredstava u upotrebi. Učešće pojedinih od navedenih osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima u upotrebi zavisi pre svega od vrste delatnosti kojom se preduzeće bavi.Tko,kod industrijske i saobraćajne delatnosti najveće učešće imaće oruđe za rad,kod ratarske delatnosti najveće učešće imaće zemljište,kod voćarstva i vinogradarstva zasadi,kod stočarstva osnovno stado itd. Međutim,osnovni zadatak analize strukture osnovnih sredstava u upotrebi jeste da se dođe do saznanja u kojoj meri su pojedine vrste osnovnih sredstava međusobno zavisi i da li postojeća struktura omogućuje efikasno korišćenje raspoloživih osnovnih sredstava.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari