Odlomak

UVOD

Cilj ovog rada je da se obradi pojam tehno-eksploatacionih performansi,jedne od osnovnih logističkih performansi. U radu će se detaljno obraditi pojam tehno-eksploatacionih performansi i neki od njegovih podsistema, tehno-eksploataciona podjela voznog parka, tehno-eksploatacione performanse drumskih transportnih sredstava kao i uslove eksploatacije drumskih vozila.

Logističke perfomanse su različiti parametri, izmeritelji, koeficijenti i pokazatelji u logistici. U širem smislu logističke perfomanse se mogu posmatrati kao podskup svih karakteristika rada kompanija.

U osnovne logističke performanse spadaju:

 • Logistički troškovi
 • Servis stepen
 • Tehno-eksploatacione performanse
 • Bezbijednost logističkih procesa

Način funkcionisanja tehničkih i tehnoloških sistema može se predstaviti skupom tehno-eksploatacionih pokazatelja, koji opisuju iskorišćenje resursa.

 

 

 

TEHNO-EKSPLOATACIONE PERFORMANSE

Logistički sistemi imaju osnovnu ulogu u realizaciji tokova roba pri sa¬vlađivanju prostornih i vremenskih razlika proizvodnje i potrošnje. U okviru ovih tokova se realizuje niz procesa, pre svega u oblasti transporta, skladištenja, upra¬vljanja zalihama, pakovanja, naručivanja, rukovanja materijalima i dr., i koji su vezani sa značajnim tokovima informacija i energije.
Po pravilu, reč je o tehničko-tehnološkim sistemima, koji u zavisnosti od vrste procesa koje opslužuju logi¬stički sistemi, mogu imati različiti nivo složenosti strukture. U nekim slučajevi¬ma, ona može biti relativno male složenosti, dok sa druge strane razvijena su i primenjuju se rešenja koja su veoma složene tehničke strukture, visokog stepena mehanizovanosti i automatizovanosti. Ova rešenja su često podržana veoma sofisticiranom, računarski upravljanom opremom i uređa¬jima, a funkcionišu praktično bez prisustva čoveka. Jasno, pri radu ovih sistema, bez obzira na nivo složenosti, neophodno je praćenje nivoa kvaliteta njihovog funkcionisanja koji zahtevaju utvrđivanje broj-} nih kvantitativnih pokazatelja. Rec je, po pravilu, o “inženjerskim” ili “fizičkim” veličinama, koje mogu da se primene u cilju opisivanja relevantnih karakteristika stanja sistema, podsistema i elemenata. Ove veličine se uobičajeno nazivaju tehno-eksploatacione performanse.

Tehno-eksploatacione performanse:

 • Opisuju različite aspekte realizacije logističkih aktivnosti,
 • Predstavljaju kontrolne i upravljačke veličine,
 • Određuju stepen iskorišćenja,
 • Određuju učinak tj. efikasnost resursa.[3]

Realizacija funkcija tehno-eksploatacionih performansi ostvaruje na dva nivoa:

 • Na “nižem” nivou se definiše skup tehno-eksploatacionih karakteristi¬ka, koje opisuju iskoriščenje svih resursa sistema (sredstava, uređaja, opreme, radne snage i dr.).
 • Na “višem” nivou se definišu tehno-eksploatacione karakteristike, koje učestvuju u kvantifikaciji izmeritelja logističkih troškova i kvaliteta logističke usluge.

Po pravilu, na nižim hijerarhijskim nivoima u kompaniji, izmeritelja teh¬no-eksploatacionih performansi se najčešće definišu na nivou logističkih podsistema, organizacionih celina ili njihovih delova/elemenata. Ovako deflnisani iz¬meritelji služe za upravljanje i komunikaciju između podsistema i elemenata ni¬žeg organizacionog nivoa koji su “direktno” vezani sa realizacijom logističkih procesa u praksi.

Logistički troškovi i kvalitet logističke usluge, ovako posmatrano, pripa-daju višim hijerarhijskim nivoima kompanije i na neki način predstavljaju njiho-vu “rezultantu” prema okruženju. Jasno, za njihovo utvrđivanje su neophodni od¬govarajući ulazi, koji se baziraju na merodavnim izmeriteljima sa nižih nivoa. Tri osnovne oblasti primene tehno-eksploatacionih performansi, odnosno različitih izmeritelja koji ih bliže objašnjavaju:

 • tehno-eksploatacione karakteristike za kvantifikovanje logističkih troškova,
 • tehno-eksploatacione karakteristike koje opisuju iskorišćenje resursa i
 • karakteristike kojima se određuje servis stepen korisnika. [2]

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari