Odlomak

1. UVOD

Tim predstavlja moderan i fleksibilan način organizovanja, koji se zasniva na zajedničkom, timskom radu grupe specijalista, čiji je zadatak realizacija određenog posla ili poduhvata i kojima upravlja menadžer, odnosno vođa tima. Jasno je da nije svaka grupa ljudi tim. Samo ona grupa ljudi koja zajednički i povezano radi na ostvarenju zajedničkog cilja jeste tim. Tim je ona grupa ljudi koji poseduju komplementarne veštine, koji imaju zajedničku svrhu delovanja i zajedničke ciljeve za čije dostizanje imaju zajedničku odgovornost.
Tim se formira da bi se postiglo više nego što je zbir pojedinačnih učinaka jer timski rad omogućava zajednički rad koji rezultira boljim i efikasnijim rezultatima. Za timski rad i efekte timskog rada se vezuje pojam sinergije ili sinergetskog efekta.
Tim predstavlja grupu specijalista, iz istih ili različitih oblasti, koji zajedno rade da bi što efikasnije ostvarili zajednički cilj, odnosno završili određeni posao ili zadatak. Nakon što je vođa ili menadžer tima izabrao članove tima i formirao tim, on drži prvi sastanak sa članovima tima na kome im objašnjava ukupan zadatak i njihove pojedinačne zadatke, zatim način rada i način komunikacije u timu i tim počinje da funkcioniše, odnosno članovi tima počinju da obavljaju svoje pojedinačne zadatke i time da realizuju zajednički zadatak.
Za efikasan rad i vođenje tima nije dovoljno izabrati vrsne eksperte,odrediti im pojedinačne zadatke i zajednički cilj i obezbediti im potrebne materijalne i finansijske uslove. Da bi tim efikasno radio potrebno je da su članovi tima motivisani da zajednički rade i dostignu zajednički cilj. Vođa tima treba neprekidno da radi na motivaciji članova tima. Nije dovoljno da, na početku rada, utvrdi i postavi odgovarajuće ciljeve i motivacione faktore, već je neophodno da se tokom rada prati njihovo ostvarenje i eventualno vrše potrebne izmene.

2. Formiranje i izgradnja timova

Savremene organizacione strukture počivaju na formalnim grupama. U okviru tih grupa se obavljaju delatnost i poslovanje, ostvaruju uloge, norme, pravila i rezultati. Izbor i oblikovanje timova je složena upravljačka aktivnost.
Od raspoloživih kadrovskih resursa šire organizacije formira se tim komplementarnih ličnosti, raznovrsnih profesija i podeljenih uloga završenje odredjenih zadataka.
Pretvaranje grupe u tim zahteva veštinu, a održavanje tima i njegovo razvijanje stalnu pažnju menadžmenta.Grupa ne može postati tim ako menadžment ili vodja grupe ne obezbede ambijent i uslove da različite ličnosti imaju dobre odnose sa ostalim članovima, da sa njima komplementarno deluju, efikasno komuniciraju i cene njihove doprinose. Svaka radna grupa koja ima potrebe da povećava učinak i obuhvat sopstvenog posla predstavlja potencijalni tim. Potencijalni tim postaje realni tim kada dobije konkretne zadatke i ovlašćenja vezane za unapredjenje procesa, izvršavanje poslova, realizovanje projekata, formiranje novog dizajna proizvoda i sl.
U pristupu formiranju tima potrebno je definisati oblast i sadržaj njegovog rada, kao i vremenski period njegovog delovanja. Organizacija ili subjekt koji formira tim (menadžment ili vođa tima) treba da poznaje merila i standarde za učinak ili uspeh tima, način njegovog funkcionisanja u uslovima pritisaka iz organizacije ili okruženja, očekivanja i merila rezultata i efikasnosti i dr.

3. Planiranje tima

Planiranje označava početnu aktivnost izbora delatnosti, obuhvata aktinosti i izbor ljudi koji će sačinjavati tim.
Planiranje timskog rada podrazumeva veći broj aktivnosti, od kojih je polazna formulisanje i razrada programa rada tima.
Timovi moraju imati jasno postavljene i definisane ciljeve. Budući članovi tima moraju znati zbog čega su izabrani u tim i koje zadatke treba da ostvare. Oni moraju znati i kako će se njihov tim uklopiti u proces rada, strukturu i strategiju kompanije.
Postavljanje i definisanje funkcija tima, očekivanja i ograničenja. Ukoliko je članovima tima jasnije kako treba da funkcionišu kao tim, utoliko će i aktivnosti i rad tima brže započeti, a početni konflikti će biti svedeni na manju meru.
Jasno postavljene linije i uloge ovlašćenja i odgovornosti vodje i članova tima. Članovi tima treba da imaju ovlašćenja i nose odgovornost za organizaciju svoga posla ili dela posla koji obavljaju. Oni moraju poznavati tehničke i druge parametre poslova i zadataka koje će kao tim obavljati. Ova faza timskog rada uključuje i program obuke kadrova.
Definisanje strukture tima označava njenu organizacionu strukturu, uloge i medjuodnose članova tima. Uloge članova tima mogu da se prepliću, a tim se može postaviti i kao grupa ljudi koji se bave sličnim poslovima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari