Odlomak

1.UVOD

Prvani akt je skup pravnih normi koje se nalaze u odgovarajućoj formi, urđujući neku pravnu situciju između pravnih subjekata.On se koristi kao sredstvo stvaranja i primene prava.Pravni akt se sastoji iz odluke volje i izjave volje. Pravni akt je pisan akt koji u sebi ima pravne norme (normative), koji se odnosi i na ljudske radnje. Donošenje i izmena pravnog akta ima državni organ kao i nedržavni subjekti pomoću statuta, ugovora idr.Pri donošenju pravnog akta moraju se ispoštovati određeni postupci.
Podela pravnog akta :

  •     Opšti pravni akt
  •     Pojedinačni pravni akt

U opšte spada ustav, kao najviši pravni aktjedne zemlje, zakon i podzakonski akti, uredbe, statuti, ugovori. Pojedinačni pravni akt sadrži pojedinačnu pravnu normu, koja je pisan teks, mada može biti i iskazana usmeno; a to su rešenja, presude, odluke, dozvole, ugovori…

 

 

 

1.1Pojam prava

Pravo je skup pravnih normi koje regulišu društvene odnose u državi (državno-pravni poredak), usmeravajuci ih ka razvoju I ostvarenju odredenih vrednosti I ciljeva, a cija je primena obezbedena (sankcionisana ) državnom, njenim aparatom koji raspolaže monopolom fizicke sile.
Prvi elemenat (normativnog karaktera): Pravo je skup pravnih normi
Drugi elemenat (sociološkog karaktera): pravo reguliše društvene odnose u državi
Treci elemenat (faktickog karaktera): da se pravnim normama ostvaruju vrednosti I ciljevi odredenog društva I države
Cetvrti elemenat (faktickog karaktera): da je primena pravnih normi obezbedena (sankcionisana) državnim aparatom koji raspolaže monopolom fizicke sile

1.2Primena prava

Pravne norme se donose radi primene.Cilj države je da se pravo primenjuje, da pravni poredak bude efikasan.Zbog toga i stvara pravo.Ona njim reguliše društvene odnose i usmerava ih svome cilju.Zbog toga je primena prava vrlo važan elemenat pravnog poretka. Primena prava se sastoji u primeni pravnih normi. Pošto je pravna norma sastavljena iz dva osnovna elementa, dispozivije i sankcije, to se i njena primena sastoji od ponašanja po dispoziciji i po sankciji.
Da bi se pravo moglo primenjivati država mora stvoriti odredene uslove ( kada država propiše da je saobraćaj neophodan onda je neophodno da država sagradi infrastrukturu i stvori ostale uslove).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese