Odlomak

1.    Rješenje
U upravnom postupku donose se dvije vrste upravnih akata, i to:
1.    rješenja i
2.    zaključci.

 

 

 

2.    Pojam rješenja i zaključka
Rješenje – upravni akt kojim se odlučuje o predmetu upravnog postupka.
Zaključak – upravni akt kojim se odlučuje o svim pitanjima koja se tiču upravnog postupka, pod uslovom da se pomenuta pitanja ne rješavaju rješenjem.

 

 

 

3.    Ko donosi rješenje, a ko zaključak?
Rješenje uvijek donosi organ nadležan za rješavanje u upravnom postupku.
Zaključke donosi ono službeno lice koje vrši onu radnju postupka pri kojoj se pojavilo pitanje koje je predmet zaključka.
Rješenjem se na osnovu činjenica utvrđenih u postupku odlučuje o upravnoj stvari koja je predmet upravnog postupka.

 

 

 

4.    Donošenje rješenja
Jeste finalna i najvažnija faza  postupka.
Rješenje je rezultat postupka jer se zasniva na činjenicama utvrđenim u postupku i dokazima izvedenim u njemu.
Organ nadležan za rješavanje donošenjem rješenja nastoji da u okviru važećih propisa udovolji kako opštem, javnom interesu, tako i interesima stranke po čijem se zahtjevu vodio postupak.

 

 
5.    Šta je to rješenje…
Rješavanje se sastoji u primjeni materijalnog propisa na činjenično stanje utvrđeno u postupku.
Rješenje predstavlja konkretni, pojedinačni upravni akt kojim se rješava konkretna upravna stvar.
Pod rješenjem se podrazumijeva autoritativan akt organa nadležnog za rješavanje, akt vlasti,  a ne akt poslovanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari