Odlomak

U ovom radu se objašnjavaju vrste finansijskih institucija, klasifikacija banaka i vrste bankarskih poslova.
Bankom upravljaju osnivači odnosno akcionari. Oni svoja upravljačka prava ostvaruju srazmjerno vrijednosti njihovih akcija, u skladu sa ugovorom o osnivanju i statutom banke.
Osnivači odnosno akcionari banke mogu ostvarivati upravljačka prava u skupštini banke neposredno ili preko svog zastupnika odnosno punomoćnika. Više akcionara mogu ovlastiti jednog punomoćnika da ih zastupa na skupštini banke.
Osnovači odnosno akcionari se mogu i udruživati radi ostvarivanja svojih upravljačkih prava. To će posebno biti slučaj kada se statutom banke propiše da pravo učešća na skupštini banke imaju akcionari koji posjeduju akcije preko određene vrijednosti. U tom slučaju mali akcionari mogu se udružiti i preko zajedničkog zastupnika učestvovati u odlučivanju na skupštini banke. Udruživanje akcionara se vrši pismenim ugovorom koji mora sadržavati ime zajedničkog zastupnika i njegovo ovlašćenje. Ovaj ugovor se mora dostaviti banci.
Manjinski akcionari, ako predstavljaju najmanje desetinu akcionarskog kapitala ili statutom banke određen manji deo, kao i akcionari banke koji imaju prioritetne akcije banke, svoja prava ostvaruju u skladu sa zakonom, ugovorom o osnivanju, statutom i odlukom o emisiji akcija.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese