Odlomak

1.UVOD

Čoveku su od uvek pretile opasnosti koje su ugrožavale njegov život, zdravlje i imovinu. Suočavajuci se sa njima on je morao organizovati neku vrstu zaštite od posledica sopstvenih aktivnosti koje su mogle doneti štetu ne samo njemu nego i trećim licima. Zbog toga je došlo do pojave velikog broja osiguravajućih kompanija koje se utrkuju da svojim klijentima pruže što povoljnije uslove u pogledu osiguranja postojećih rizika, ali i ako se ukaže potreba za tim osiguraju i nove rizike koji su karakteristični za odredjeno vreme i društvo u kome se nalaze. Međutim, i pored velikog broja različitih rizika za kojima postoji objektivna potreba da se lica od njih osiguraju, i dalje ljudski život ostaje predmet osiguranja koji je od neprocenjive vrednosti i za kojim će uvek postojati potreba za osiguranjem.
Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja.Osiguranje, izbegavanje, ublažavanje i prenos rizika, smanjuju neizvesnost pojedinca i organizacija. Osiguranjem se omogućava inteligentno upravljanje rizikom, postizanje stabilnosti i razvoja. Osiguranje zivota predstavlja kombinaciju osiguravajuce zastite i stednje, cime se obezbedjuje porodicna i licna finansijska sigurnost. Osiguranje života proveren je i prihvaćen oblik osiguranja i štednje u svim razvijenim zemljama Evrope i sveta.
Pri opisivanju načina života, uobičajeno je koristiti reči kao što su dinamičan i nepredvidljiv . U suprotnosti sa našim načinom života jedna je od temeljnih ljudskih potreba – potreba za sigurnošću i stabilnosću. Miran san i sigurnost svatko pokušava ostvariti na svoj način. Niko ne želi misliti o smrti ili invalidnosti, ali realnost je da porodici može biti potrebna finansijska podrška u situaciji kada vi ne bi bili tu da se za to pobrinete.
Tokom celog perioda štednje vaš život je osiguran.U slučaju smrti osiguranika, osiguranje zbrinjava članove njegove porodice i isplaćuje celokupnu osiguranu sumu a ne samo onaj deo koji je do tada uplaćen, što predstavlja osnovnu razliku u odnosu na štednju u bankama. Životno osiguranje je tu da se finansijski pobrine za ljude koje volite u situaciji ako vas više nema da biste brinuli o njima. Tu je da omogući novac za život vaše porodice u slučaju prerane smrti zbog nesreće ili bolesti. Životno osiguranje je tu da se finansijski pobrine i za vas, tako što predstavlja dodatni izvor prihoda. Po isteku osiguranog perioda uplaćeni novac uvećan za dobit može se podići ili pretvoriti u doživotnu rentu i tako omogućiti bolji životni standard.

 

2. FUNKCIJA I PRIVREDNI ZNAČAJ OSIGURANJA ŽIVOTA

Osiguranje zivota predstavlja oblik zastite osiguranika ili njemu bliskog lica za slucaj nesrece koja ga moze zadesiti. Na ovaj nacin covek se na vreme obezbedjuje od rizika smrti, odnosno gubitka ili smanjenja sposobnosti privredjivanja. Zivotno osiguranje otklanja stetne posledice oba rizika. Iako dugo zabranjivano, zbog objasnjenja da je nemoralno izvalaciti korist od smrti ili nezgode, danas je ugovor o zivotnom osiguranju opste prigvacen u svim pravnim sistemima.
Zivotno osiguranje sluzi prosirenju socijalog (obaveznog) osiguranja. U razvijenim drustvima kroz privatno zivotno I penzijsko osiguranje vrsi se korekcija sistema penzijskog osiguranja zasnovanog na nacelu generacijske solidarnosti, posto penzioni fondovi sve teze podnose opterecenje velikog broja penzionera.
Pored navedene socijalne funkcije zivotno osiguranje u svakoj privredi igra znacajnu ulogu kao izvor kreditiranja razvoja. Sa stanovista drzave placanje premije zivotnog osiguranja kumulira sredstva koja imaju znacaj stednje, koja je dugorocna, unapred odredjena I namenska. Stoga se ona moze upotrebiti kao izvor kreditiranja I inavestiranja. Sa stanovista pojedinca, polisa zivotnog osiguranja moze se upotrebiti I kao garancija za kredit, sto osiguraniku moze obezbediti sredstva za ulaganje ili zadovoljenje iznenadnih potreba. Imajuci u vidu znacaj koji zivotno osiguranje ima za privredu svake drzave, ono zahteva poseban odnos drzave u domenu poreske politike. Stoga se u najvecembroju zemalja premije zivotnog osiguranja oslobadjaju poreza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari