Odlomak

Administrativni stil

Opšte karakteristike
Javlja se pretežno u pisanoj formi. Razlike među žanrovskim formama po sadržaju, obimu i jezičkom izrazu doprinose da se ovaj stil deli na dva podstila: zakonsko-administrativni i kancelarijsko-administrativni.
Administrativni stil definiše se kao stil koji je u nejvećoj meri ustaljen, skoro konzervativan i zatvoren u sebe. U njemu se koristi srazmerno ograničen broj jezičkih sredstava, koja se često pretvaraju u klišee. Leksika, frazeologija i sintaksa podređene su određenim formama i stereotipima.
Osnovna funkcija ovog stila je saopštenje. Ovde se, uz poštovanje određenih formi pismenog izlaganja sadržaja, samom izlaganju pridaje karakter dokumenta, i time se svi lični momenti prevode u sferu opšteg i zvaničnog.
Među osnovne karakteristike spadaju: jasnost, punoća i objektivnost izražavanja, konkretnost, preciznost formulacija, standardnost i unificiranost, kao i upotreba reči u njihovom direktnom, pojmovnom i neprenesenom značenju.
Veliki broj žanrovskih jedinica odražava odsustvo individualnog opštenja, čak i onda kada se u sferu komunikacije uključuju lični momenti.
Ono što posebno odlikuje administrativni stil je namerno izražena stroga, bezlična tonalna objektivnost koja služi za izražavnje konstatirajućeg i propisivačkog karaktera dokumenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 2 stranica
  • Poslovna korespodencija Jelena Jovanovic
  • Školska godina: Jelena Jovanovic
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakulte za poslovnu enonomiju u Valjevu  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari