Odlomak

1. Gde su koreni nastanka sistematizovanog skupa znanja o poljoprivredi?
Pojava Fiziokratske škole u XVIII veku daje zamah razvoju ekonomskog agrara a posle nje najupečatljivije tragove ostavlja Arthur Young koji se prvi bavi „optimalnom veličinom poljoprivrednog gazdinstva”.Pod njegovim uticajem se javlja tzv. racionalistička škola agrarne ekonomije. U drugoj polovini XIX veka značajna je američka škola agrarne ekonomije i ruska agroekonomska misao.
2. Merkantilizam
Merkantilizam predstavlja prvu školi ekonomske misli vezanu za prvobitnu akumulaciju kapitala. Ovo je prvi stepen u evoluciji kapitalizma nazvan trgovačkim.
3. Kameralizam
Kameralizam predstavlja posebnu varijantu merkantilizma razvijenu na prostoru Austrije i Nemačke. Kao zaokružen process ekonomskih ideja vladao je u periodu od 16. do 19. veka.
4. Fiziokratizam
Fiziokratizam predstavlja šločču ekonomske misli koja je oformljena u Francuskoj sredinom 18.
veka. Javlja se kao reakcija na težak položaj poljoprivrede u koji je dovedena vladavinom merkantilizma, odnosno kameralizma.
5. Industrijalizam
Industrijalizam označava fazu privrednog razvoja kada se kapital i radna snaga sele iz agrarnih aktivnosti u industriju kao vodeći sektor svake nacionalne ekonomije.
6. Zapadnoevropski industrijalizam i sovjetski model industrijalizacije
– Zapadnoevropski industrijalizam se javlja u 18. veku kao treći evolutivni stepen kapitalizma kome su prethodile dve inicijalne faze razvoja – trgovačka i agrarna. Ovaj model praćen je sa dve industrijske revolucije (parna mašina i električna mašina) dovršen je u Evropi krajem 19. veka i primenjivan je u ostalim zemljama tržišne ekonomije.
– Sovjetski model industrijalizma izrađen je tokom 1920-ih u uslovima veoma zaostale privrede Sovjetskog Saveza. Sam model kao instrument strategije razvoja privrede konstruisan je prema Marksovoj koncepciji proširene reprodukcije.
7. Neoindustrijalizam
Neoindustrijalizam u modelima dualne ekonomije koji su namenjeni zemljama u razvoju javlja se 1950-ih godina kao svojevrsni nastavak sovjetskog tipa industrijalizma. Pored negativnih ocena dosta je i onih pozitivnih među koje spada i mišljenje zapadnih teoretičara da je model dao određene rezultate koje dotadašnja ekonomska istorija nije poznavala.
8. Neoruralizam
Neoruralizam se javlja u periodu druge polovine 1960-ih i prve polovine 1970-ih kao reakcija na tretiranje ”uloge” i ”doprinosa” poljoprivrede ukupnom nacionalnom razvoju, bilo u inicijalnim ili kasnijim fazama kada je poljoprivreda stavljena u podređeni položaj.
9. Pređeni put od prvobitnog agrarnizma do neoruralizma imao je koje faze?
Merkantilizam
Kameralizam
Fiziokratizam
Industrijalizam
Zapadnoevropski industrijalizam i sovjetski model industrijalizacije
Neoindustrijalizam
Neoruralizam
10. Definicija ekonomika agrara
Ekonomika agrara je nauka koja se bavi primenom ekonomskih principa u poljoprivredi.
11. Zadatak ekonomike agrara
Zadatak ekonomike agrara je da posmatra i opiše pojave unutar modernog sistema za proizvodnju i distribuciju hrane, da organizuje zapažanja u logične celine I da tamo gde bude pravilnosti u odvijanju posmatranih pojava formuliše ”zakonitosti”.
12. Objasnite pojam ekonomike agrara koristeći primere iz prakse vezane za pitanje Prilikom objašnjavanja šta predstavlja suštinu ekonomskih problema obično se koriste klišei poput ”ne možeš u isto vreme imati kolač i jesti ga” i ”nema besplatnog ručka”.
13. Objasnite mikro aspekt problematike agrara
Mikro aspekt problematike agrara počiva na izučavanju osnovnih zakonitosti individualnog ponašanja proizvođača i potrošača hrane.
14. Objasnite makro aspekt problematike agrara
Mikro aspekt problematike agrara podrazumeva pored razmatranja uticaja usvojenih odluka na nacionalnom nivou, analizu ponude i tražnje na međunarodnom tržištu agroprehrambenih proizvoda.
15. Objasnite razliku između mikro i makro nivoa izučavanja problematike agrara Osnovna razlika između mikro i makro nivoa izučavanja problematike svodi se na dubinu agregacije subjekata uključenih u analizu.
16. Nabrojte pet osnovnih odluka koje treba doneti unutar agroekonomskog sistema u domenu alokacije resursa
Šta, kako, koliko, kada i za koga proizvoditi. U rešavanju navedenih problema koriste se sledeća znanja:
merenje uticaja promene jedne ekonomske varijable na drugu vrednovanje ekonomskih resursa korišćenjem koncepta oportunitetnih troškova korišćenje koncepta opadajućih prinosa – proizvoda ili korisnosti analiziranje korišćenjem principa marginalnosti
17. Definicija poljoprivrede
Poljoprivreda je oblast proizvodnje u kojoj se proizvode, dorađuju ili prerađuju primarni proizvodi biljnog i životinjskog porekla radi zadovoljenja određenih čovekovih potreba.
18. Šta se podrazumeva pod agroprehrambenim sistemom
Pod agroprehrambenim sistemom se podrazumeva primarna poljoprivredna proizvodnja i prehrambena industrija.
19. Navedite različite aspekte definisanja poljoprivrede
Tehničko – tehnološka i organizaciona
Poslovno – profesionalna
Ekološko – patriotska

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese