Odlomak

0 NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA
00 – NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
000 – Neuplaćeni upisani kapital – obične akcije
001 – Neuplaćeni upisani kapital – prioritetne akcije
002 – Neuplaćeni upisani udeli
01 – NEMATERIJALNA ULAGANJA
010 – Osnivačka ulaganja
011 – Ulaganja u istraživanje i razvoj
012 – Ulaganja u probnu proizvodnju
013 – Koncesije, patenti, licence i slična prava
014 – Ulaganja iznad knjigovodstvene vrednosti – goodwill
015 – Nematerijalna ulaganja u pripremi
016 – Avansi za nematerijalna ulaganja
019 – Ostala nematerijalna prava
02- OSNOVNA SREDSTVA
020 – Zemljišta
021 – Šume
022 – Građevinski objekti
0220 – Građevinski objekti
0229 – Ispravka vrednosti građevinskih objekata
023 – Oprema
0230 – Oprema
0239 – Ispravka vrednosti osnovnih sredstava
024 – Alat i inventar
0240 – Alat i inventar 100% (Sitan inventar na zalihi 100%)
0241 – Ambalaža na zalihi 100%
0242 – Auto gume na zalihi 100%
0249 – Ispravka vrednosti alata i inventara
02409 – Ispravka vrednosti alata i inventara 100%
02419 – Ispravka vrednosti ambalaže 100%
02429 – Ispravka vrednosti auto-guma 100%
025 – Višegodišnji zasadi
026 – Osnovno stado
027 – Otpaci od osnovinih sredstava (Likvidacioni ostatak)
028 – Osnovna sredstva u pripremi (Investicije u toku)
029 – Avansi za osnovna sredstva
03 – DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
030 – Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica
031 – Učešća u kapitalu drugih pravnih lica
032 – Dugoročni krediti povezanim pravnim licima
033 – Dugoročni krediti u zemlji
034 – Dugoročni krediti u inostranstvu
035 – Dugoročne hartije od vrednosti
036 – Otkupljene sopstvene akcije
0361 – Otkupljene sopstvene prioritetne akcije
039 – Ostali dugoročni plasmani

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari