Odlomak

UVOD

Pojam biosigurnosti podrazumeva tri glavna činioca, a to su:

  • Izolacija
  • Kontrolu prometa
  • Sanitacija

Pri sve obihvatnom definisanju stanja biosigurnosti na farmskom nivou, treba treba istovremeno imati u vidu četiri bliska, ali i različita koncepta:

  • Planove biosigurnosti
  • Procenu rizika na kritičnim kontrolnim tačkama
  • Menadžment rizika
  • Planovi za urgrntne situacije

Biosigurnost, kao tehnički izraz, opisuje niz aktivnosti koje moraju biti sprovedene radi sprečavanja ulaska zaraznih organizama i širenja po celoj farmi. Biosigurnosni planovi su namenjeni sprečavanju neželjenih situacija i unapređuju poslovanja, što u suštini predstavlja prevenciju bolesti. Planovi za urgentne situacije se prave radi brzog reagovanja na neželjene događaje i u cilju nastavljanja proizvodnje.

Intezivna proizvodnja koki nosilja, podrazumeva veliku kocentraciju životinja na relativno malom prostoru, zbog čega su neophodne određene mere u cilju očuvanja zdravlja zapata, sprečavanja unošenja i širenja bolesti u zapat i očuvanja proizvodnje. Primena biosigurnosnih planova podrazumeva stalan rad na stvaranju zadovoljavaljućeg okruženja za život životinja i njihovu proizvodnju, kao i da se očuva, pre svega u pogledu sprečavanja unošenja i širenja infektivnih bolesti. Dobija na značaju kako tržište konzumnih jaja sve više poprima internacionalni karakter.

 

 

Biosigurnost na farmi koka nosilja

U poseti farme „Ivanković“na kojoj se nalazi 2500 koka nosilja. Farma se bavi proizvodnjom konzumnih jaja. Moja poseta na farmi ima za cilj upoznavanje sa farmom, uslovima biosigurnosnih mera na farmi. Pri samom dolasku na farmi primetio sam da farma ne ispunjava osnovne zoohigijenske mere, tj. Da nije propisano udaljena od poslednje kuće i glavne saobraćajnice. Pri dolasku na farmu obavio sam razgovor sa vlasnikom farme. Iz razgovora sa njim saznao sam da farma poseduje pisani plan biosigurnosti koji sam i sam pogledao. Posle kraćeg razgovora u pratnji vlasnika krenuo sam u obilazak farme i kontroli biosigurnosnih mera koje su unete u plan.

Kao što sam pri dolasku primetio nepravilnosti u izgradnji farme, tako sam se usput informisao o izolaciji farme, tj. Ustanovio da je farma propisano ograđena da postoji kapija. Jedini nedostatak farmi o izolaciji farme jeste šljunak izvan ograde i zeleni pojas. Na samom ulazu u farmu je dezbarijera koja ispunjava tehničke normative gradnje, da je dužine 6m, širine 3m i dubine 25 cm u kojoj u tenutku posete nije bilo odgovarajućeg dezinficijensa.

Daljim pregledom farme utvrdio sam da postoji poseban objekat za izolaciju novonabavljenih životinja ili bolesnih životinja iz farme. Farma ne poseduje veterinarsku svoju ambulantu, već ima saradnju sa lokalnim veterinarom iz beterinarske stanice. Na farmi postoji registar o zdravstvenom stanju zapata. Svu opremu koju osoblje koristi u radu sa obolelim životinjama, osoblje uredno očisti i dezinficira odgovarajućim sredstvima.

Na farmi postoji registar o kontroli posetioca u kome se uvodi svaki posetioc na ulaz u farmu. Posetilac prijavljuje svoj dolazak, daje i potpisuje izjevu i zakonskom odgovornošću o posetama. Što se tiče kontrole saobraćaja ne postoji registar niti kontrola kretanja. Ishrana se obavlja automatski iz biciklona. Hrana se redovno kontroliše što potvrđuju rezultati o uzorkovanju hrane. Vodosnadbevanje je iz gradske mreže.

Na farmi ne postoji objekat za neškodljivo uklanjanje leševa. Na farmi ne postoje druge životinje. Kontrola populacija glodara se vrši postavljanjem kutija unutar objekata. Sve kutije su markirane na ček mapi. Što se sanitarnih mera tiče obavlja se mehaničko čišćenje i pranje vodom i deterdžentima bez upotrebe dezinfekcionih sredstava.

Pažljivom analizom farme došao sam do zaključka da farma neispunjava tehničke normative o izgradnji farme. Što povećava rizik od širenja infektivnih agenasa od individualnih proizvođača. I ako postoji pisani plan biosigurnosti ipak se plan biosigurnosti ne sprovodi u delo, bar ne u celini. S tim u vezi plan biosigurnosti možemo oceniti sa dovoljnim mogućnostima za poboljšanje. Pored dezbarijere koja je prazna, utvrđeno je da nema ni pumpe za detaljniju dezinfekciju vozila. Da na ulazu u objektima ne postoji dezbarijera, nedostatak zelenog pojasa oko farme. Karantin je takođe problematičan jel je u sklopu farme. Nedostatak kod dezbarijere jeste i to što je otkrivena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese