Odlomak

Carinske stope propisane su carinskom tarifom i primenjuju se na robu koja je poreklom iz zemalja sa kojima zemlja ima potpisan ugovor sa klauzulom navećeg povlašćenja ili sa zemljama koje primenjuju tu klauzulu na robu poreklom iz Srbije. Za robu iz ostalih zemalja primenjuje se carinska stopa propisana Carinskom tarifom, uvećana za 70%.
Svetska trgovinska organizacija jasno je definisala pojam klauzule najvećeg povlašćenja. Klauzulom najvećeg povlašćenja u međunarodnoj trgovini omogućen je jednak tretman svih zemalja koje primenjuju ovu klauzulu pri uvozu i izvozu robe. U praksi, klauzula predstavlja legalnu meru protiv diskriminacije u međunarodnoj trgovini. Povlastice koje jedna zemlja uživa na bazi klauzule najvećeg povlašćenja, od strane davaoca, bezuslovno se primenjuje i na treću zemlju sa kojom je zemlja davalac potpisala ugovor sa ovom klauzulom.
U odnosu na carine, klauzula najvećeg povlašćenja znači garanciju spoljnotrgovinskom partneru da će njegova roba biti podvrgnuta istom carinskom opterećenju kao i roba iz najpovlašćenije treće zemlje. Opštim sporazumom o carinama i trgovini, klauzula najvećeg povlašćenja se primenjuje na sve članice Svetske trgovinske organizacije.
Nomenklatura Carinske tarife rađena je na bazi Konvencije harmonizovanog sistema šifarskih oznaka i naimenovanja robe, a Zakonom o carinskoj tarifi definisano je da se pod nomenklaturom Carinske tarife podrazumeva:
• naimenovanje odeljaka, glava, razreda, tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva sa njihovim numeričkim oznakama,
• napomene uz odeljke i glave, napomene uz tarifne podbrojeva i dodatne napomene i
• osnovna pravila za primenjivanje carinske tarife.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Međunarodno trgovinsko poslovanje -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari