Odlomak

Većina se kompanija za prodaju svojih proizvoda i usluga u prvom redu oslanja na ekonomsku propagandu, unapređenje prodaje i osobnu prodaju.

Direktni marketing nastoji obuhvatiti sve ove elemente kako bi se bez posrednika došlo do direktne prodaje. Svaka osoba može na osnovu oglasa u nekom katalogu, poštanskoj pošiljci, telefonskom pozivu, časopisu, novinama, nazvati besplatan telefonski broj 800 i izvršiti narudžbu na račun broja svoje kreditne kartice, ili odgovoriti pismeno poštom i tako reći broj kreditne kartice.

U ovom Seminarskom radu objašnjeni su osnovni principi prema kojima funkcioniše direktni marketing, koje su to zadaće direktnih marketera, osnovne karakteristike DM-a. Također opisane su osnovne baze podataka kao osnova za djelovanje direktnog marketinga. Posebna pažnja je posvećena instrumentima direktnog marketinga i osnovnim prednostima koje on donosi u poslovanje preduzeća.

2. OSNOVE DIREKTNOG MARKETINGA
Direktni marketing (engl. Direct Marketing- DM) je marketing koji traži trenutni odgovor, odnosno reakciju potrošača. Ta reakcija može biti narudžba, zahtjev za dodatnim informacijama, prijava, slanje e-mail adrese, telefonski poziv ili posjeta.

Direct Marketing Association (DMA) u SAD-u definiše DM kao interaktivni sistem marketinga koji koristi jedan ili više komunikaciskih medija sa ciljem da izazove mjerljivi odgovor i/ili transakciju na bilo kojoj lokaciji.
Četiri bitne karakteristike DM-a su da je to:
1. interaktivi sistem, tj. postoji dvostrana komunikacija,
2. postoji mogućnost mjerljivosti efekata akcija,
3. postoji direktan odgovor respondenata na akcije,
4. nezavisnost na neku određenu lokaciju.
Koncept DM-a se sastoji u identifikaciji potencijalnih potrošača i njihovom kontaktiranju kroz personaliziranu poruku. Ta poruka treba da pokaže prednosti poslovanja sa preduzećem koje inicira akciju i način na koji potrošači treba da odogovore. DM je vrlo efektivna aktivnost jer se efekti mogu mjeriti sa velikom preciznošću. Akcije DM-a se mogu prilagođavati prema budžetu i poslovnim ciljevima.
U operativnom smislu DM se sastoji od organizacije, planiranja, određivanja cijena, upoređivanja strategija, određivanje asortimana, kreiranja promocije i mnogih drugih detalja.
Ciljevi DM-a mogu biti prodaja, davanje ideja i instrukcija potrošačima u vezi sa potrošnjom, te održavanje i njegovanje odnosa sa potrošačima. Konačni cilj DM-a je izgraditi dugoročni odnos sa potrošačem.
Direktnim marketingom se nastoji obuhvatiti sve one elemente kako bi se bez posrednika došlo do direktne prodaje. Iako se direktni marketing najprije pojavio u obliku direktne otpreme poštom i kataloga koji se šalju poštom, poslejdnjih godina je poprimio više oblika, uključujući telemarketing, elektronski način kupnje i slično.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari