Odlomak

UVOD

PC revolucija je dovela do promena u poslovnom i privatnom životu čoveka.Savremena tehnološka dostignuća našla su primenu u svim segmentima društva.Veliki poslovni sistemi kao što su bankarski,administrativni,državne institucije,statistički zavodi,poreski sistemi, imaju potrebu stalne dostupnosti i tačnosti.U ovim sistemima je veliki broj podataka koji se menjaju svakodnevno i gotovo je nezamisliv rad bez računara. Informacioni sistemi su velika pomoć u medicini –dijagnostici,organizaciji prve pomoći,stanju lekova,analizama i jednostavno u svim segmentima života.

 

 

ELEKTRONSKA TRGOVINA

Ako pogledamo neku od novčanica ustanovićemo da ima svoju vrednost u obliku kovanih novčića ili u papiru.Danas taj novac zamenjuju razne kartice i elektronska plaćanja.Putem automata i računara možemo i na mestima udaljenim hiljadama kilometara od naše matične banke podizati novac i plaćati račune.Mnoge banke imaju tu mogućnost da možemo iz kuće prenositi novac na druge račune,proveravati stanje i sve to elektronskim putem.Ovim servisi su nam dostupni 24 časa.Takodje možemo kupovati robu putem interneta u trenutku,i sa našeg bankovnog računa novac je za nekoliko sekundi na računu prodavca.
Elektronska trgovina je proces razmene poslovnih informacija,upravljanje poslovima,vođenje poslovnih transakcija upotrebom telekomunikacione mreže.Internet i Web servis su doprineli razvoju e-trgovine koju možemo obaviti i sa mobilnog telefona novije generacije.Bežični pristup internetu i mobilna tehnologija su jeftiniji i efektivniji način telekomuniciranja i od posebnog su značaja za zemlje koje razvijaju elektronski marketing.Počeci mobilne trgovine kreću iz Finske..Internet trgovina kod nas je tek u povoju dok se u Americi na ovaj način potroši preko 250 milijardi dolara godišnje.

 

Prednosti i nedostaci

Pored navedenih prednosti kupovina u virtuelnim radnjama ima i svoje nedostatke kao što je kupovina unapred,nedostupnost robe odmah,nemogućnost provere kvaliteta,nemogućnost zamene robe.Prodavac nema obavezu da vrati novac ukoliko niste zadovoljni proizvodom.Ovaj način plaćanja podrazumeva da dajete lične podatke,broj kreditne kartice,identifikaciju ličnih dokumenata što može biti predmet prevare na lažnim sajtovima.Iako su mehanizmi zaštite transakcije dobro razvijeni nije retkost da podaci budu zloupotrebljeni. Informativna otvorenost regulisana je međunarodnim normama o globalnom informacionom društvu.Zaštita podataka koji se nalaze na webu šifruju se da bi se žaštitili i sprečili neovlašćeni upadi i pristupi poverljivim informacijama..Zaštita se vrši između međuserverske komunikacije i virtuelnih kanala ili protokola.

 

 

Bezbednost i zaštita podataka

Mnoge poslovne organizacije imaju problem sa obezbeđivanjem računarskih sistema.Računarski podaci kopji imaju veliku vrednost mogu biti predmet kopiranja i zloupotrebe pa je potreban i poseban vid zaštite.Organizacije koje preduzmu organizovane mere zaštite mogu da preduprede posledice.Mere zaštite su tajnost,nepromenljivost i dostupnost podataka.
Tajnost podrazumeva skup mera i postupaka kojim se postiže da računarski sistem sa određenim podacima bude dostupan određenom krugu korisnika.Pri rešavanju ovog dela poseban je zahtev razdvojiti koja grupa može pristupiti ppodacima a koja ne.Princip tajnosti se odnosi na poverljive podatke i daju se samo autorizovanim korisnicima.
Princip nepromenljivosti zahteva da delove računarskog sistema mogu menjati samo ovlašćena lica .Time su obuhvaćeni :hardver,softver,podaci,promene i dodele prava korisnicima i drugo.

Dostupnost podrazumeva da korisnici koji imaju pravo korišćenja sistema uvek imaju pristup u onaj deo za koji su ovlašćeni i za koji imaju pravo pristupa. Mere bezbednosti koje organizacije preduzimaju moraju se prilagođavati bezbednosnom riziku.Osoblje mora biti upoznato sa svojim obavezama u provođenju mera zaštite i na važnost sprovođenja propisanih mera i posledice do kojih može doći ukoliko njihovom greškom dođe do bezbednosnih propusta. Zbog čestih zloupotrba podataka koji se razmanjuju i čuvaju u elektronskom obliku mere zaštite su neophodne.Ove mere treba da obezbede i privatnost korisnika.Dostupnost podataka određuje se pravima pristupa(access rights).Ova prava najčešće određuje administrator računarskog sistema na osnovu korisničkog ili identifikacionog imena(user name ili ID).Svaki korisnik ima jedinstveno korisničko ime ono je javno i služi za identifikaciju .Lozinka (password) je niz od slova i brojeva i služi za potvrdu identiteta. Pojavom prenosnih računara važan problem je i krađa računara i najbolje je aktivirati operativni sistem koji zahteva unos korisničkog imena i lozinke pre aktiviranja računara.Kao dodatna mera sigurnosti mogu se koristiti i dodatni hardveri koji zapise čuvaju na disku u šifrovanom obliku uz poznavanje dodatnih lozinki i odgovarajućih smart kartica.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari