Odlomak

Uvod
Ergonomija je nauka i tehnologija o primeni ljudskog rad u industriji. Ergonomija je primenjena nauka koja se bavi karakteristikama ljudi koje treba uzeti u obzir pri projektovanju i struktuiranju objekata koje koriste ljudi, tako da njihove međusobne interakcije u sistemu budu maksimalno efektivne i bezbedne. Termin “Ergonomics” – ergonomija uveden je 1949. god. od strane psihologa Meurell-a koji je tražeći izraz za zakon o ljudskom radu, povezao dve reči i to reč ergon (rad) i nomos (zakon). Ergonomija obuhvata dve glavne oblasti čoveka na radu. Sasvim pojednostavljeno radi se o:
Prilagođavanju čoveka radu i radnom okruženju

  •  profesionalnom obukom
  •  odgovarajućim izborom posla i/ili selekcijom ljudi
  •  odgovarajućim pripremama i obukom za radno mesto

 

 

 

Prilagođavanju rada i radnog okruženja čoveku
Ergonomija je stara koliko i mašina i okruženje, ali do drugog svetskog rata nije se pojavila kao posebna naučna disciplina. Dugi niz godina čovek ostaje u dobu alata. Tek sredina 18-tog veka označava početak industrijske revolucije, sa kojim započinje ubrzani razvoj društva. (Doba mašina, doba snage i doba razvoja inteligentnih mašina). Dok se u Evropi sve jasnije ističe nova naučna disciplina Ergonomija u Severnoj Americi koristi se drugi naziv za praktično istu disciplinu: “Human Factors” ili “Human Factors Engineering”, što znači tehnika ljudskog faktora ili ljudski faktor. Obe su interdisciplinarne: uključuju inženjere, psihologe, biologe, fiziologe, lekare kao i istraživače drugih profesija, kojima je predmet istraživanja ponašanje čoveka sa istim ciljem: da se generišu i primeme informacije o karakteristikama čoveka, njegovim kapacitetima i ograničenjima u odnosu na zadatke koje čovek ima u sistemu čovek-mašina okruženje i da se ostvari optimalna interakcija u sistemu da bi se izvršio zadatak bezbedno, udobno i efikasno

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari