Odlomak

Evropski sud za ljudska prava je sudska institucija Savjeta Evrope, osnovana 1959. godine, za zaštitu prava i sloboda koje se garantuju Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (1950). Savjet Evrope, kao regionalna organizacija zemalja Zapadne Evrope, donio je Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 1950. godine (popularno nazvana Evropska konvencija o ljudskim pravima). Ova konvencija je stupila na snagu septembra 1953. godine. Zemlje članice Savjeta Evrope, imajući u vidu da je za postizanje većeg međusobnog jedinstva i pravde i mira u svijetu neophodno poštovanje osnovnih sloboda i ljudskih prava, ovom konvencijom predvidjele su mehanizam za osiguranje poštovanja obaveza država ugovornica, koje proizilaze iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i time je ustrojen nadnacionalni mehanizam za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
U doktrini se često ističe da Evropski sud djeluje kao ustavni, upravni i apelacioni sud, a po nekima i kao međunarodni sud. Utoliko, Evropski sud jedino ne bio bio sud opšte nadležnosti u standardnom, unutrašnje pravnom značenju tog izraza..
Evropski sud za ljudska prava je međunarodna institucija koja pod određenim uslovima može razmatrati zahtjeve osoba koje smatraju da su prekršena njihova prava garantovana Evropskom Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokolima 1, 4, 6 i 7 koje su prihvatile samo neke zemlje potpisnice Konvencije.
Sud može razmatrati samo zahtjeve protiv zemalja koje su ratifikovale Konvenciju i Protokol o kojem je riječ i samo ako je žalba u vezi predmeta iz nadležnosti javnih organa vlasti (zakonodavstva, uprave, suda itd.), a nikako protiv pojedinaca ili privatnih organizacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese