Odlomak

Apstrakt

Istraživačkim radom i obradom teme kuća u nizu predstravljeno je kako se mogu organozovati objekti za višeporodično stanovanje kod kojih se građevinska i regulaciona linija podudaraju. Savremena koncepcija po kojoj su ove kuće projektovane, zasniva se na uticaju koji će one imati kada budu realizovane. Na primeru kvarta Sluseholmen predstavljen je pristup plairanju savremenog stambenog kompleksa, kao i potpuno drugačiji način razmišjanja.  Ovaj projekat predstavlja odličan primer koji pokazuje kako savremena interpretacija jedog istorijskog grada, kakav je Kopenhagen, i kvaliteti koje nudi javni prostor, mogu biti tako iskombinovani da stvaraju krajnji komfor i kvalitetno stanovanje, pri čemu je jasno uočljiv sklad između kuća kao urbanih tvorevina i njihovog prirodnog okruženja.  Polazeći od šire koncepcije, od istorjiskog konteksta, usmerenim i postepenim radom dolazimo do pojedinačnih rezultata tj. činjenica; u ovom slučaju to je konkretan primer. U daljem tekstu opisana je organizacija jednog bloka karakterističnog po postojanju kanala koji čine osnovnu mrežu na kojoj će se bazirati celokupan projekat. Daljom analizom konkretnog niza objekata, poređenjem sa sličnim tipom kuća i utvrđivanjem njihovih veza, istaknute su specifičnosti predstavljenog niza objekata u kvartu Sluseholmen.

Ključne reči:

  •  Kuća
  •  Niz
  •  Stanovanje (višeporodično)
  •  Forma
  •  Funkcija
  •  Blok

 

 

 

Uvod

Kuća, kao tvorevina izgrađena od strane čoveka, određeni ambijent pretvara u mesto za stanovanje i prilagođava ga čovekovim potrebama. Kao arhitektonska figura koja se ističe u
ambijentu, kuća podržava samopotvrđivanje i daje sigurnost. Dakle, to je fizički određen prostor nastao iz opšte potrebe za egzistencijalnim osloncem. Sa razvojem čovekovih potreba, razvija se i definicija same kuće, pri čemu ona dobija drugačiju prostornu i funkcionalnu strukturu, jer je lični identitet kao takav sadržaj privatnog stanovanja.  Na prelazu dva milenijuma, postepeno se javlja novi tip stanovanja, kao i drugačija organizacija kuće. U skladu sa stalnim rastom gustine naseljenosti u centralnim područjima gradova, obrazuje se niz usaglašenih varijanti tipova kuća definisanih pod nazivom kuće u nizu. Urbani status jedne od kuća ovog tipa definiše bočna ugrađenost između susednih kuća (objekata), odnosno zajednički bočni zid, kao i puna integrisanost u ulični niz. Gradska kuća sastavni je deo jednog društvenog konteksta i mora da se prilagodi susedstvu većom neposrednošću.
Kroz dalju analizu forme konkretnog primera, proističe zaključak o stambenim pogodnostima, odnosno ograničenjima koje pruža ovakav tip kuće. Presudni faktori koji određuju kvalitet stanovanja i komfor jesu urbanističko-arhitektonski, finansijski kao i faktori vezani za sam geografski položaj objekta.
Pravci u izgradnji višeporodičnih kuća koje karakteriše intezivna potreba i briga za pružanjem što kvalitetnijeg, a istovremeno i ekonomičnijeg oblika stanovanja u datim uslovima predstavljaju ključnu inspiraciju za ovaj rad. Reprezentativni primeri koji ističu ideju o ovom tipu kuće su svakako gusto naseljeni gradovi Evrope, pa i određenih delova Azije. Između ostalih, Amsterdam sa svojim poluostrvima Borneo, Java i Sporenburg poslužio je kao inspiracija prilikom izgradnje Južne luke Kopenhagena, a u okviru nje i samog kvarta Slusehomen.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Arhitektura

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese