Odlomak

Osnovne karakteristike prirodnog i steĉenog imuniteta
Imunost je sposobnost organizma da prepozna patogene (štetne faktore) i da ih eliminiše na razliĉite neĉine, može se podeliti na:

1. PRIRODNU IMUNOST (UROĐENA, NESPECIFIĈNA):

 • postoji i pre susreta sa patogenom
 • brzo se angažuje i predstavlja prvu liniju odbrane organizma
 • mehanizmi dejstva prirodne imunosti predstavljaju genetski potencijal jedinke, tj. nasleĊuju se i ne menjaju tokom života jedinke
 • ima ulogu u stimulaciji specifiĉnog imunskog odgovora i utiĉu na tip tog odgovora (celularni ili humoralni)
 • efektorski mehanizmi prirodne imunosti uĉestvuju u krajnjoj eliminaciji patogena i pored aktiviranih specifiĉnih mehanizama odbrane
 • telesne ovojnice – epitelne barijere (koža i sluzokoža):
  • koža
  • stalna deskvamacija kože omogućava odstranjivanje patogena,
  • kiseli pH kože,
  • inhibitorni efekat mleĉne kiseline(laktata) koja je produkt lojnih i znojnih žlezda,
  • defenzini katjonski peptidi, niske mol. mase (cistein), deluju kao antibiotici širokog spektra (ubijaju bakterije i gljive),
  • keratinociti koji luĉe citokine (nema imunskog odgovora bez citokina)
  • sluzokoža
  • mukus
  • treplje
  • inhibicija virusa – gornji delovi resp. sistema imaju temperaturu 33º C
  • mikrobicidni faktori – nizak pH želudaĉnog soka, žuĉne soli i proteolitiĉki enzimi digestivnog trakta, spermin i Zn semene teĉnosti
  • lizozim ili muramidaza
  • glikolipidi – kompeticijom spreĉavaju prianjanje za ćelije
  • laktoferin – vezuje Fe i uskraćuje bakterijski faktor rasta
  • normalna bakterijska flora (komensali) – suprimiraju rast potencijalno patogenih bakterija kompeticijom za esencijalne hranljive materije ili receptore na površini epitela, lokalnom promenom pH, produkcijom toksiĉnih materija
 • humoralni mehanizmi nespecifiĉne imunosti
  • aktivnost razliĉitih supstanci prisutnih u telesnim teĉnostima sa antimikrobnim i antivirusnim dejstvom
  • aktivacija sistema komplementa alternativnim i lektinskim putem
  • β lizin – katjonski protein trombocita koji luĉe tokom koagulacije, ubija G+ bakterije (neenzimskim oštećenjima ćelijske membrane)www.belimantil.info
  • lizozim – koga luĉe mononuklearni fagociti
  • citokini (interferoni tipa 1, IL-1, TNF-α, IL-8)
 • celularni mehanizmi nespecifiĉne imunosti
  • fagociti i NK ćelije – ubijaju virusom inficirane i neke tumorske ćelije, produkuju IFN-γ

2. STEĈENU IMUNOST (ADAPTIVNA, SPECIFIĈNA)

 • stiĉe se tokom života i rezultat je kontakta organizma sa odreĊenim patogenom
 • odlike su:
  • RAZNOVRSNOST I SPECIFIĈNOST
  • IMUNOMEMORIJA
  • LIMFOCITI UĈE DA PREPOZNAJU STRANO OD SOPSTVENOG – AUTOTOLERANCIJA (eliminacijom autoreaktivnih klonova limfocita ili funkcionalnom inaktivacijom – anergijom)
 • tipovi steĉenog imuniteta:
  • prema efektorskom mehanizmu:
  • celularni (T limfociti)
  • humoralni (B limfociti)
  • prema naĉinu indukcije
  • aktivni prirodni (infekcija) i aktivni veštaĉki (vakcinacija)
  • pasivni prirodni (prelaz antitela sa majke na dete) i pasivni veštaĉki (Th imunim serumima)

* FAZE IMUNSKOG ODGOVORA * – ISTE SU BEZ OBZIRA NA IMUNITET

1. FAZA IMUNSKOG PREPOZNAVANJA – na osnovu prostorne komplementarnosti receptora i Ag
2. FAZA AKTIVACIJE – transmembranski prenos signala, nastajanje sekundarnih messenger molekula, aktivacija gena i ekspresija
3. EFEKTORSKA FAZA

 

2. I.P. – antigeni i hapteni

*ANTIGENI*
dvojno svojstvo:
a) bivaju prepoznati od receptora na T i B limfocitima i sposobni su da izazovu tj. indukuju imuni odgovor (IMUNOGENOST)
b) sposobni su da reaguju sa specifiĉnim produktima imunog odgovora (antitela, citokini, natural killer cells ili citototoksiĉni T Li)

*HAPTENI*
Jednostavna hemijska jedinjenja koja ne indukuju imuni odgovor (nisu imunogeni), ali se prepoznaju u organizmu. Imuni odgovor se može postići vezivanjem haptena za jedinjenja koja su najĉešće proteini i nazivaju se nosaĉi, a sami su po sebi imunogeni. Imunizacija hapten – nosaĉ konjugatom dovodi do proizvodnje antitela i za protein nosaĉ i za sam hapten.
Imunogenost antigena zavisi od:

1) stranosti antigena za organizam – što je razliĉitiji u odnosu na ćeliju organizma imunogenost raste
2) hemijske složenosti – što je složeniji to je i imunogeniji
3) veliĉine molekula – što je veći imunogenost raste
4) od genetske konstitucije
5) naĉina unošenja antigena

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari