Odlomak

UVOD

Prilikom investičionog odlučivanja mogući su konflikti izmedju dve osnovne metode, a to su : metod neto sadašnje vrednosti i metod interne stope prinosa. U takvim situacijama najbolji način za prevazilaženje problema identifikovanja tipa projekta i višestruke interne stope prinosa je primena  metoda modifikovane interne stope prinosa.
Kvalitetne investicione odluke doprinose racionalnom trošenju kapitala koji je na raspolaganju preduzeću. U investicionom odlučivanju o prihvatanju ili odbacivanju nezavisnih projekata na osnovu metoda interne stope prinosa, vremenski raspored novčanih tokova može uzrokovati problem u tumačenju ili neupotrebljivost dobijenog rezultata, a kod međusobno isključivih projekata obim i vremenski raspored novčanih tokova mogu da uzrokuju sukob izmedju NSV i ISP, a modifikovanjem ISP problem prilikom investicionog odlučivanja se može rešiti.

Problemi kod primene koncepta ISP u oceni ekonomske efikasnosti nezavisnih i međusobno isključivih projekata

Zajedničke karakteristike ISP i NSV su:

1.    Oba metoda koriste tehniku diskontovanja n.t.
2.    Uključivanje premije za rizik ulaganja u investitorovu zahtevanu stopu prinosa omogućava razlikovanje investicionih projekata prema rizičnosti ulaganja
3.    Imaju ista pravila o prihvatanju i odlučivanju kod nezavisnih projekata.

Za razliku od obima n.t. vremenski raspored novčanih tokova projekta može uzrokovati probleme u investicionom odlučivanju i kod nezavisnih i kod međusobno isključivih projekata.
Problemi u primeni koncepta ISP pri oceni ekonomske efikasnosti nezavisnih i međusobno isključivih projekata, obuhvataju identifikovanje tipa projekta i višestruku ISP. Razlikuju se dva tipa projekata: projekti investiranja i projekti finansiranja. Kod ova dva tipa projekata primenjuju se suprotna pravila za određivanje stepena profitabilnosti. Na primer: na osnovu sledećih novčanih tokova, možemo analizirati promenu profitabilnosti dva projekata u odnosu na promenu zahtevane stope prinosa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese