Odlomak

Iako su potrebe preduzeća za kapitalom prevashodno determinisane njegovom veličinom i vrstom poslovanja, ipak je činjenica da način pokrića tih potreba predstavlja odluku menadžmenta preduzeća. Generalno gledano, preduzeću naraspolaganju stoje dve kategorije izvora sredstava: prvo, sopstveni kapital, dakle capital koji pripada samom preduzeću, odnosno njegovim vlasnicima, i drugo, tuđi kapital, kojipreduzeće angažuje od poverilaca na bazi ugovora uz priznavanje različito formulisanih prava. Za razliku od sopstvenog kapitala, koji je trajno vezan za preduzeće i ne dospevaza plaćanje, tuđi kapital karakteriše obaveza vraćanja u utvrđenim rokovima uz obavezu plaćanja i ugovorene kamate.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari