Odlomak

Konstruktivno – tehničke karakteristike frikcionih prenosnika

1. UVOD

Prenosnik predstavlja skup funkcionalno povezanih mašinskih elemenata čiji je zadatak prenošenje i transformacija mehaničke energije i ugaone brzine od izlaznog vratila pogonske mašine do radne mašine. Prema principu rada, prenosnici mogu biti: mehanički, hidraulički, pneumatski i električni.
Mehanički prenosnici prenose energiju pomoću rotacionog kretanja.
Podjela mehaničkih prenosnika:
Prema načinu prenošenja kretanja:
mehanički prenosnici kod kojih se kretanje prenosi trenjem: frikcioni prenosnici, kaišni prenosnici, prenosnici užetom
mehanički prenosnici kod kojih je kretanje prenosi zahvatom: zupčasti prenosnici, lančani prenosnici.
Prema položaju pogonskog i gonjenog vratila:
prenosnici s neposrednim kontaktom između pogonskog i gonjenog elementa: frikcioni prenosnici, zupčasti prenosnici.
Prenosnici s posrednom vezom između pogonskog i gonjenog elementa: kaišni prenosnici, lančani prenosnici, prenos užetom
Osnovna veličina prenosnika je prenosni odnos I predstavlja odnos ugaonih brzina pogonskog i gonjenog elementa:
i=ω_1/ω_2 =n_1/n_2

Ako je ω_1>ω_2, onda je i>1, a za prenosnik kažemo da je reduktor, jer smanjuje (redukuje) ugaonu brzinu.
Ako je ω_1<ω_2, onda je i<1, a za prenosnik kažemo da je multiplikator, jer povećava (multiplicira) ugaonu brzinu.
Ako je i≠const, onda za prenosnik kažemo da je varijator.

Dalje ćemo, u seminarskom radu, obraditi frikcione prenosnike.
2. FRIKCIONI PRENOSNICI
KONSTRUKTIVNO – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE FRIKCIONIH PRENOSNIKA
Frikcioni prenosnici spadaju u grupu mehaničkih prenosnika snage.
Prenos obrtnog momenta i kretanja ostvaruje se neposrednim dodirom i trenjem dodirnih površina pogonskog i gonjenog elementa. Zbog toga, kod frikcionih prenosnika, može doći do proklizavanja i puzanja.
Frikcioni prenosnici su najjednostavnije sredstvo za prenošenje kretanja i snage.
Radne površine frikcionih točkova moraju biti pritisnute jedna ka drugoj određenom silom, u pravcu zajedničke normale na ove površine, tako da granična sila trenja bude veća od tangentne, obimne sile koja se prenosi sa pogonskog na gonjeni, savlađujući otpor koji se protivi njegovom obrtanju.
Frikcioni prenosnici mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe:
1. prenosnici sa neregulisanim (konstantnim) prenosnim odnosom;
2. prenosnici sa regulisanim (promenljivim) prenosnim odnosom ili varijatori,

2.1 KINEMATSKI FAKTORI FRIKCIONOG PARA

Osnovne veličine koje određuju položaj jedne ose obrtanja u odnosu na drugu su:
– osno rastojanje,
– osni ugao i
– kinematski prenosni odnos.

Osno rastojanje (a) je najkraće rastojanje osa obrtanja.
Osni ugao (Σ ) je ugao između vektora (ω_1 ) ⃗ i -(〖 ω〗_2 ) ⃗ .
Kinematski prenosni odnos (u) ili kraće prenosni odnos je odnos intenziteta vektora ugaonih brzina i to uvijek intenziteta veće ugaone brzine prema intenzitetu manje ugaone brzine.
u=ω_1/ω_2 ≥1
Kinematski prenosni odnos (u ) se koristi za odredjivanje dimenzija i napona, dok se
radni prenosni odnos (i) koristi za određivanje ugaonih brzina (brojeva obrtaja) i obrtnih momenata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari