Odlomak

UVOD

Gde god da pođete naići ćete na ljude kojima je glavna tema svetska ekonomska kriza. Svi oni su zabrinuti zbog toga što se dešava u svetu pa i kod nas.
Svetska ekonomska kriza pogodila je svetske ”moćnike” pa se postepeno proširila i na nas. Svakog dana govori se o prezaduženosti naše zemlje i velikim sumama novca (kredita) koje su uzeli naši građani. Sada sa smanjenjem stope zaposlenosti postavlja se pitanje: ”Kako će oni uspeti da vrate kredite kad sve više njih ostaje bez posla?”
Banke su ponudile kredite svojim građanima sa malim kamatnim stopama i povoljnim uslovima. Međutim, nije zlato sve što sija.
Građani su, zbog nedostatka novca, bili prinuđeni da uzimaju kredite. Banke znaju kako da privuku klijente da uzmu kredit od njih. Mnogi klijenti su na taj način postali dužnici, a vreme će pokazati da li će oni uspeti da izmire svoje obaveze na vreme i o roku dosprelosti.
Ovu temu sam izabrala zbog toga što su krediti postali veoma atraktivni kod nas što ukazuje na siromaštvo naše zemlje pa i samih njenih gradjana
Rad je podeljen u dva dela. Prvi deo pokazuje opšte uslove koje mora da poseduje jedan čovek da bi mogao da uzme kredit. Drugi deo jeste poslovanje Credy banke u kojoj sam bila i upoznala se sa onim stvarima koje se dešavaju iza bankarskog šaltera.

 

 

 

KREDITNI POSAO – ZNAČAJ I FUNKCIJE

Kredit je za banku kao poverioca dužničko poverilački posao, gde banka kao poverilac upošljava raspoloživi deo slobodnih novčanih sredstava, pri čemu koristi određene forme obligacionih formi, uzima određeni oblik ličnog ili realnog jemstva koji je dužnik dužan da prezentira banci, kako bi banka kao poverilac bila sigurna da će dužnik uredno i na vreme izvršiti svoje obaveze prema poveriocu.
Sam kreditini zathev dužnika mora biti na odgovarajući način dokumentovan i ekonomski obrazložen, u pogledu svrhe za koju će dužnik traženi novac iskoristiti.
U privrednom životu i finansijskoj praksi mogu se nabrojati sledeće najznačajnije funkcije kredita:

1. Mobilizatorska funkcija kredita
2. Kontinuitet reprodukcije uz kreditnu podršku
3. Kredit obezbeđuje likvidnost i stabilnost privređivanja
4. Kredit deluje i kao regulator ponude i tražnje na tržištu
5. Uticaj kredita na međunarodnu ekonomsku razmenu.
6. Kredit kao mobilizator razvoja privredno nedovljno razvijenih područja
7. Kontrolna funkcija kredita u privredi.

 

 

 

USLOVI ODOBRAVANJA KREDITA

Kredit je u savremenim uslovima poslovanja banaka postao visoko standardizovan, što olakšava obradu zahteva i skraćuje proceduru za odobravanje kredita, uz zadržavanje pouzdanosti ocene. Da bi pravnom ili fizičkom licu bio odobren kredit od strane banke, ono mora ispuniti niz opštih i posebnih uslova i to u pravilu sve zahtevane uslove.
Opšti uslovi za odobravnje kredita su definisani kreditnom politikom banke, odnosno opredeljni su zakonom i drugim propisima. Među opštim uslovima prvi uslov je pravna sposobnost klijenta, što se utvrđuje uvidom u dokumentaciju, a najčešće pošto se radi o klijentu od ranije prisutnom u banci, ne predstavlja problem utvrđivanja. Naročito je važan kriterijum kreditne sposobnosti klijenta. Pod kreditnom sposobnošću klijenta se podrazumeva njegova sposobnost da uspešno obavi posao za koji je tražio kredit i da uz to vrši povraćaj saglasno uslovima korišćenja. Za ove svrhe se koristi posebna analiza kreditne sposobnosti koja uzima u obzir sledeće faktore:

  •     karakteristike tražioca kredita
  •     sposobnost plaćanja
  •     veličina kapitala ili bogastva
  •     uslovi obezbeđenja kredita i
  •     uslovi poslovanja tražioca.

Postoji niz uslova koje pravni ili fizički subjekt mora ispunjavati da bi zadovoljio kriterijum kreditne sposobnosti: od ostvarivanja pozitivnog poslovnog rezultata, nepostojanja nepokrivenih gubitaka, do stručno osposobljenih kadrova i uredne
naplate dospelih potraživanja. Da bi se dobila prava slika o tražiocu i njegovoj kreditnoj sposobnosti, neophodno je napraviti analizu ukupnih prihoda i troškova. Tako, na primer, gubitak ne mora automatski značiti diskvalifikaciju tražioca kredita, jer i ako je reč o privremenom gubitku neće biti problem pozitivne ocene kreditne sposobnosti klijenta. Pri svemu tom treba razlikovati strogo formalne uslove od materijalnih uslova kreditne sposobnosti klijenata, za šta je neophodno dobro poznavanje klijenta i njegovog, po mogućstvu, višegodišnjeg rada i poslovanja sa bankom kojom je namena odobriti kredit.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese