Odlomak

1. POJAM KRIVIČNOG DELA
– Krivično delo je delo čoveka koje pravni poredak zabranjuje pod pretnjom primene krivične sankcije ili je to ljudsko ponašanje koje proizvodi štetnu posledicu za društvo zbog koje ono reaguje primenom krivične sankcije, prema njegovom učiniocu. To je društveno negativan , štetan ljudski akt. Ali krivično delo nije samo ljudski akt, već je i negativna, štetna društvena pojava kojom se povredjuju ili ugrožavaju zaštićene vrednosti , dobra ili interesi.
– Krivično delo je ponašanje za koje krivični zakon propisuje kaznu, odnosno to je ponašanje čoveka kojim se povredjuju naročito vredna pravna bez kojih društvo ne bi moglo opstati ili bi bila ugrožena njegova bezbednost .
– U pravnoj teoriji se razlikuju više shvatanja o pojmu krivičnog dela:
1) Formalno , 2 ) Materijalno, 3) Materijalno- Formalno
– Prema FORMALNOM shvatanju ( klasična škola), krivično delo se ograničava na pravne elemente , to je pravni fenomen, pravna pojava koja proizvodi odredjene pravne posledice ili je to dogadjaj u spoljnom svetu koji dovodi do pravnih posledica za društvo ili pojedinca. U okviru ovih shvatanja razlikuje se : a) Normativno ili Jurističko shvatanje ( negacija prava) b) Realističko shvatanje c) Simptomatsko shvatanje d) Dinamičko shvatanje
– Prema MATERIJALNOM shvatanju ( pozitivna škola ) krivično delo se odredjuje kao delo čoveka kojim se vredjaju altruistička i moralna osećanja ljudi koja su priznata od civilizovanog dela čovečanstva . Pozitivna škola je proglasila krivično delo društveno opasnim delom koje treba sprečavati primenom društveno – zaštitnih mera , pa je ovako odredjen pojam krivičnog dela poznat kao sociološki pojam krivičnog dela. Prema ovom shvatanju materijalni pojam krivicnog dela se sastoji u povredi potreba odredjenog društva na kojima se zasniva njegovo postojanje.
– Prema MATERIJALNO-FORMALNOM shvatanju krivično delo je društvena pojava koja je regulisana inhibitornom pravnom normom. Ono ima svoju sadržinu i formu , pri čemu se sadržina ispoljava kroz formu , a forma ne može da postoji bez sadržine. Znači, pojam krivičnog dela se odredjuje kao skup materijalnih i formalnih elemenata.

2. ELEMENTI KRIVIČNOG DELA – OPŠTI I POSEBNI
– Opšti (osnovni) elementi su sadržani u svakom krivičnom delu i bez njih, odnosno u odsvustvu jednog , i to bilo koga od nih, nema uopšte krivičnog dela kao javnopravnog delikta. Oni čine njgeovo opšte biće. – Posebni elementi su specifični , posebni za svako pojedino krivično delo predvidjeno u posebnom delu Krivičnog zakonika. Upravo po tim posebnim elementima se medjusobno i razlikuju krivična dela koja sadrže opšte elemente. Praktično kroz posebne elemente svakog krivičnog dela se pojavno manifestuju njegovi opšti elementi. – Posebni elementi krivičnog dela se javljaju samo kod nekih krivičnih dela , a kod drugih dela ih nema. To su nestalni, varijabilni elementi koji čine iće krivičnog dela kao skup posebnih elemenata koji karakterišu odredjeno krivično delo. Svako krivično delo ima svoje posebne elemente po kojima se razlikuje od drugih. Ti posebni elementi čine njegovu posebnu fizionomiju i specifičnost.
– Postoje dve vrste posebnih elemenata bića krivičnog dela :
1) Obavezni posebni elementi – radnja, posledica, subjekt i objekt krivičnog dela
2) Mogući posebni elementi – način,sredstvo, vreme i mesto izvršenja, lični odnosi i okolnosti učinioca , posebna namera, objektivni uslov inkriminacije
– Prema jednom drugom shvatanju u pravnoj teoriji razlikuju se:
1) Objektivni ( spoljni) elementi bića krivičnog dela – predmet radnje, posledica, sredstvo, način,mesto i vreme izvršenja, lično svojstvo, odnos odnos ili okolnost učinioca
2) Subjektivni ( unutrašnji ) elementi bića krivičnog dela – umišljaj, nehat, namera, pobuda

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Krivicno pravo Goran Mladenovic
  • Školska godina: Goran Mladenovic
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu  
  • ,

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese