Odlomak

Određivanje ukupnog holesterola enzimskom metodom. Pincip ove metode zasniva se na određivanju ukupnog holesterola nakon enzimske hidrolize i oksidacije. Estri holesterola hidrolizuju dejstvom holesterol esteraze na holesterol i masne kiseline. U sledećoj fazi holesterol oksiduje u prisustvu kiseonika pod dejstvom holesterol oksidaze do holesterol-3-on-a i vodonikperoksida H2O2. Zatim H2O2 putem peroksidaze biva razgrađen do vode i molekulskog kiseonika koji reaguje sa fenolom i paraaminoantipirinom gradeći kinoneimin koji je ružičaste boje i apsorbuje na 490-520nm.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Medicinska biohemija prof. Danijela Kovacević
  • Školska godina: prof. Danijela Kovacević
  • Maturski Radovi, Skripte, Farmacija
  • Srbija,  Novi Sad,   

Više u Farmacija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari