Odlomak

ULOGA MARKETINGA U TRZIŠNOJ EKONOMIJI

Glava 1:
Trzišna ekonomija kao dominirajuci sistem u savremenom svijetu

KRATAK ISTORIJAT RAZVOJA TRZIŠNE EKONOMIJE
Prije nastanka trzišta kao mjesta razmjene, svako je za sebe morao da obezbjeðuje sve zivotne potrebe, bio je istovremeno lovac, ribolovac, poljoprivrednik, krojac, obucar i sl. Gubilo se mnogo vremena na sve ove aktivnosti a efekti su bili samo na nivou prezivljavanja.
Kada su ljudi shvatili da ce svima biti bolje ako izvrše podjelu rada i usmjere svoje znanje i energiju na samo jednu vrstu posla došlo je do pojave prvih trzišta. Ako se neko opredijelio za gajenje pšenice, viškove je razmjenjivao za meso, obucu, odjecu i ostalo što mu treba. Mjesta gdje se obavljala razmjena su u stvari bila prva trzišta, i prvi zaceci trzišne ekonomije.
Tek u 16.vijeku procesi razmjene su uspjeli da razbiju feudalni sistem u Evropi, baziran na tradiciji i sili. Tada su se stvorili uslovi za postepeno uvoðenje trzišnog sistema privreðivanja.
U pocetku svog razvoja trzišna ekonomija kao sistem bazirala se na teoretskim postavkama cuvenog naucnika Adama Smith-a. On je 1776. godine objavio knjigu “Bogatstvo naroda”, koja je u nekim svojim dijelovima i danas aktuelna. Smith je na genijalan nacin objasnio kako meze funkcionisati sistem u kojem svaki pojedina, radeci u svom vlastitom interesu, istovremeno doprinosi bogatstvu društva kao cjeline. On se zalagao za punu slobodu na trzištu, bez miješanja drzave (“laisez faire”). Pod uticajem Keynesove teorije sve savremene zemlje svijeta uvode sistem “mješovite ekonomije”, sa izbalansiranim odnosom trzišnog mehanizma i uloge drzave.
BITNE KARAKTERISTIKE TRZIŠNE EKONOMIJE
Trzišna ekonomija je u suštini sistem u kojem ljudi slobodno biraju kojim ce se aktivnostima baviti, zavisno od ponude i traznje na trzištu, kao i svojih vlastitih mogucnosti.
U svakom društvu postoje tri bazicna ekonomska pitanja:
– šta proizvoditi?
– kako proizvoditi? (tehnologija i organizacija)
– kako raspodjeliti rezultate?
Na sva tri navedena pitanja u sistemu trzišne ekonomije, odgovor se mora traziti na trzištu i zavisi od odnosa ponude i traznje. U ovom sistemu svako ima šansu da svoja znanja i sposobnosti pokaze i valorizuje na trzištu i na taj nacin obezbjedi sebi i svojoj porodici egzistenciju. Velika prednost trzišnog sistema je u tome što se putem mehanizma cijena regulišu odnosi ponude i traznje, bez potrebe da se bilo ko u to uplice.
Cetiri kamena temeljca trzišne ekonomije:
1. Privatno vlasništvo kao dominirajuci oblik svojine u društvu nad zemljištem, radom i kapitalom;
2. Profit kao mjerilo uspješnosti i pogonsko gorivo;
3. Sloboda izbora, gdje svako ima mogucnost sam da odluci na koji ce nacin valorizovati svoja znanja i sposobnosti;
4. Konkurencija, kao borba izmeðu ponuðaca na trzištu koja dovodi do kontinuiranog poboljšanja kvalitete ponude i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari