Odlomak

Uvod

U samom seminarskom radu sam obradila temu medicinska etika. Etika znači pravilo ponašanja ovde konkretno se govori o ponašanju medicinskog osoblja. U prvom delu seminrskog rada sam obradila definicija medicinske etike, gde postoji onoliko definicija koliko ima autora koji izučavaju ovu temu. U drugom delu rada sam govorila o etici u zdrastvu kroz vreme, zatim u vezi sa ovom temom sam obradila hipokratovu zakletvu koja prestavlja fudament da neko ko je završio studije postane lekar. U trećem delu  seminarskog rada sam stavila akcenat na Ženevsku formulaciju hipokratove zakletve gde ste takstativno navode pobaveze medicinskog osoblja. U završnom delu seminrskog rada bilo je reči o internacionalnom kodeksu ponašanja lekara i koje su osnovne etičke norme zdrastvenih radnika. Sve gore navedeno je detaljo obrađeno u samom radu.

1.Definicija medicinske etike

Jasno je iz svega dosad rečenog da, kada je reč ne samo o principu pravde/pravičnosti, nego i o svim ostalim principima koje smo izložili – a koji čine sadržinu pojma medicinska etika – ne po¬stoji nekakav univerzalan recept za njihovu primenu, kao što nijedan princip nema apsolutno univerzalno važenje. I ono što ponekad, na prvi pogled, izgleda isto – slučajevi koji imaju mnogo dodirnih tačaka – treba pažljivo analizovati, jer katkad i male, naizgled nevažne razlike iziskuju drukčija rešenja. Poseban problem jesu situacije u kojima dolazi do sukoba principa; kom prin¬cipu tada dati prednost, pitanje je pred kojim medicinski profesionalci (i, naravno, medicinski etičari) ponekad ostaju – nemoćni. Rekli smo već da je izvestan deo područja na koje se odnosi medicinska etika „okupiralo“ pravo (zakonski akti), naročito u SAD, ali i u zapadnoevropskim zemljama. To, međutim, svakako ne oslobađa medicinske etičare toga da se i dalje bave i tim problemima, dilemama, kontroverzama, jer pravo nikada nema onaj stepen razumevanja i osetljivosti za bogatstvo konkretnog koliko ima (medicinska) etika. Uostalom, većina pravnih propisa kojima se formalno regulišu ova pitanja svoje poreklo imaju, u krajnjoj liniji, u nekim od medicinskoetičkih nastojanja da se ona rese. A (medicinska) etika je za relativno mali broj njih dala – konačne odgovore. Sada smo, najzad, došli i do definicije medi¬cinske etike (logično, ona u suštini proizlazi iz, ranije izloženih, određenja morala i etike): Medicinska etika bavi se ispitivanjem načina na koji se realizuju (primenjujuj moralne vrednosti, norme (i principi) u praktičnim i naučno-istraživačkim medicinskim situacijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari