Odlomak

Tema ovog rada je Međunarodni sud pravde u Hagu. Važnost ovog Suda za prostor jugoistočne Evrope, leži u činjenici da su se države iz ovog regiona nekoliko puta pojavljivale pred Sudom, uključujući i Srbiju.
U savremenom svetskom poretku, Međunarodni sud pravde u Hagu predstavlja najautorativniji i najspecifičniji pravosudni organ, a isti je nadležan za rešavanje pravnih sporova između država. Od 1946.godine, kada je zamenio Stalni sud međunarodne pravde osnovan pod pokroviteljstvom Društva naroda-1920.godine, Međunarodni sud pravde postupa kao nezavisno sudsko telo UN u skladu sa Statutom kao sastavnim delom Povelje i Pravilnikom o vođenju postupka.
Značaj ovog Suda je veliki, pored njegove autoritativnosti, praksa Međunarodnog suda pravde značajno je dopriniela razvoju međunarodnog prava i uspostavljanju određenih pravnih standarda. Neke od presuda predstavljale su prekretnicu, kako u tumačenju nekih međunarodnih ugovora tako i u razvoju međunarodnog običajnog prava. Značaj ovog Suda je takođe u tome što njega čine ugledne sudije najvišeg moralnog ugleda i veliki stručnjaci međunarodnog prava.
MSP čini petnaest stalnih sudija koje bira Generalna skupština i Savet bezbednosti UN sa spiska lica koja nominuju nacionalne grupe u okviru Stalnog arbitražnog suda. Izborni proces je uređen u članovima 4-12 Statuta MSP-a. Sudije služe mandat od devet godina i mogu biti ponovo izabrani. Izbori se održavaju svake treće godine, uz penzionisanje trećine sudija svaki put, kako bi se osigurao kuntinuitet u okviru suda.
Ako sudija umre za vreme mandata, praksa je da se izabere sudija iste nacionalnosti koji bi završio mandat. Ne mogu biti izabrana dvojica sudija iste nacionalnosti. Prema članu 9, članstvo Suda treba da predstavlja „glavne oblike civilizacije i najviše pravne sisteme sveta“. U suštini, ovo predstavlja opšte pravo, civilno pravo i socijalističko pravo (danas postkomunističko pravo). Od 1960-ih svaka od pet stalnih članica Saveta bezbednosti (Francuska, Kina, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, i Sjedinjene Države) su uvek imale sudiju u MSP-u. Izuzetak je Kina (republika Kina do 1971., narodna Republika Kina od 1971. pa nadalje), koja nije imala svog sudiju u Sudu od 1967. do 1985., zato što nije predložila kandidata. Pravilo o geopolitičkom sastavu radnog stola postoji uprkos činjenici da ne postoji odredba o tome u Statutu Međunarodnog suda pravde.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese