Odlomak

Međunarodno kretanje kapitala
(sa osvrtom na Crnu Goru)
Nosioci međunarodnog kretanja javnog kapitala su prvenstveno države, tačnije njihove vlade, koje menusobno razmjenjuju kapital, a sve značajnije su međunarodne finansijske organizacije od kojih države pozajmljuju kapital, koji obično vraćaju popovoljnijim uslovima od tržišnih.
Najznačajnije menunarodne finansijske organizacije su: Menunarodna Banka za Obnovu i Razvoj – IBRD, Menunarodno Udruženje za Razvoj – IDA, Evropska Investiciona Banka – EIB, Evropska Banka za Obnovu i Razvoj – EBRD.
Crna Gora kao mala država nema kapaciteta da bude među vodećim zemljama koje pozajmljuju ili plasiraju kapital u inostranstvo. Menutim, u poslednjih nekoliko godina, kada je bio evidentan i rast u svjetskoj ekonomiji, naročito u 2007. godini, Crna Gora je privukla velike iznose stranih direktnih investicija i zainteresovanost međunarodnih finansijskih organizacija da kreditiraju razvojne projekte.
Pod međunarodnim kretanjem kapitala podrazumijeva se transfer realnih i finansijskih sredstava izmenu subjekata iz različitih zemalja sa odloženim kontratransferom za odreneni vremenski period, a u cilju ostvarivanja odrenenih ekonomskih i političkih interesa učesnika u tom transferu.
Nijedna savremena privreda ne može se izolovati od potrebe da izvozi i uvozi kapital, bez obzira na to da li, ima neto suficit ili neto deficit u kapitalu, tako da je kretanje kapitala izmenu zemalja dvosmjerno. U jednom slučaju subjekti određene zemlje pojavljuju kao davaoci, a drugi kao korisnici kapitala.
Najveći dio menunarodnog kretanja kapitala odvija se izmenu razvijenih zemalja, odnosno subjekata ovih zemalja, koji su glavni davaoci i korisnici kapitala u svjetskim razmjerama. Privrede u razvoju ( zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji ) se kao grupacija uglavnom pojavljuju kao korisnici kapitala, a mnogo manje kao davaoci kapitala, mada
se neke od njih, u poslednje vrijeme, u odrenenoj mjeri, pojavljuju kao relativno značajni davaoci kapitala.
Kretanje kapitala izmenu subjekata različitih zemalja vrši se u raznim oblicima od kojih su dva osnovna:

1. međunarodno kretanje javnog kapitala
2. međunarodno kretanje privatnog kapitala

Privatni kapital (pojedinci, private kompanije, komercijalne banke) kreće se prvenstveno u obliku direktnih investicija, portfolio investicija, kao i u formi kredita i depozita.Javni kapital (državni budžet i centralne i državne banke) kreće se prvenstveno u obliku bilateralnih zajmova i kredita, portfolio investicija i u formi bespovratne ekonomske pomoći. Posebna vrsta javnog kapitala su zajmovi međunarodnih organizacija, kao sto su: IBRD, IMF,IDA, EBRD, IFC i dr. institucije sa sličnim profilom angažovanja.

 

 

 

 

Oblici međunarodnog kretanja kapitala

Glavni investitori međunarodnog kapitala su multinacionalne kompanije. Međunarodno kretanje kapitala utiče na privredni rast, promjenu privredne strukture, platni bilans, zaposlenost i privrednu stabilnost pojedinačnih zemalja. Iz tog razloga međunarodno kretanje kapitala je jedan od osnovnih generatora iakceleratora globalizacije. Dakle, u teoriji postoje tri osnovna oblika međunarodnog kretanja kapitala i to:

1.Međunarodno kretanje zajmovnog kapitala
2.Portfolio investicije
3.Direktne strane investicije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese