Odlomak

MENADŽMENT
Pitanja I odgovori “TREĆI MODUL”

1. Zašto je značajan menadžment ljudskih resursa?
– Menadžment ljudskih resursa predstavlja značajnu fazu u procesu uravljanja preduzećem. Pravilnim izborom ljudskih resursa omogućava se pokretanje organizacione strukture u preduzeću, a time i obavljanje praniranih zadataka i dostizanje planiranih ciljeva.
2. Definišite proces menadžmenta ljudskih resursa i navedite njegove osnovne aktivnosti.
– Menadžment ljudskih resursa je složen proces koji obuhvata brojne aktivnosti koje su potrbne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa pitanjima ljudskih resursa, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom, nagrađivanjem zaposlenih i organizaciji i obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog okruženja za njih.
Osnovni zadaci:
1) planiranje potreba za ljudskim resursima,
2) proces regrutovanja,
3) uvođenje u posao i obuka novih radnika,
4) ocenjivanje i nagrađivanje,
5) praćenje i razvoj.
3. Objasnite šta obuhvata planiranje potreba za ljudskim resursima?
– Planiranje potreba za ljudskim resursima obuhvata procenu postojećih ljudskih resursa i procenu potrebnih ljudskih resursa i program razvoja da bi se obezbedile buduće potrebe.
4. Navedite i objasnite izvore pronalaženja potrebnih ljudskih resursa.
– U osnovi, može se reći da postoje dve mogućnosti:
*Interni – unutrašnji izvori iz okvira preduzeća,
*Externi – spoljašnji izvori van preduzeća.
Interni izvori su izvori unutar samog preduzeća i odnose se na osoblje koje je u radnom odnosu sa preduzećem za koje treba da se obezbedi odgovarajući kadar.
Externi izvor predstavlja dobar način pronalaženja ljudskih resursa, jer se relativno neiscrpne mogučnosti nalaze u okruženju, što najčešće omogućava da ti novi kandidati donose nove ideje, nova znanja koja su veoma često potrbna na sličnim poslovima, pa omogućavaji novi i brži tehnološki razvoj u novoj sredini.

5. Šta podrazumeva selekcija ljudskih resursa? Navedite i objasnite najčešće načine selekcije Lj.R., kao i njihove prednosti i nedostatke.
– Podrazumeva postojanje više kandidata, jer tada raste verovatnoća dobijanja kvalitetnijeg rešenja, mada je izbor moguć i u slučaju jednog kandidata. Da bi selekcija i izbor kandidata bili valjano obavljeni, potrebno je izvršiti određenu procenu i poređenje i nakon toga izbor.
Najčešće su u upotrebi: Formular, Pismeni test, Test Simuliranja obavljanja posla, Intervju-intervjuisanje, Istraživanje biografije i Fizički pregled.
Formular – Skoro sve org zahtevaju od kandidata da popune prijavu.
Pismeni test – se danas dosta koristi pri izboru najboljeg kandidata. Postupak se sastoji u pismenom odgovoru na određeni broj pitanja relevantnih za ocenjivanje i selekciju kandidata.
Test simuliranja obavljanja posla – zapravo su stvarno obavljanje posla.
Intervjuisanje – Predstavlja nezaobilazni postupak u nastojanjima da se stvori zaokružena slika o kandidatu na osnovu razgovora i pribavljenih raznovrsnih podataka.
Istraživanje biografije – u ovom slučaju podaci se mogu proveriti na dva načina : verifikacijom podataka i proverom referenci.
Fizički pregled – Koristan samo za mali broj radnih mesta za koja su potrebni određeni fizički zahtevi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari