Odlomak

Metode i tehnike projektnog menadzmenta

Upravljanje  predstavlja dejstvo na objekat koje poboljsava funkcionisanje ili razvoj datog objekta ako je je izabrano iz mnostva mogucih dejstava, na osnovu za to raspolozive informacije. Menadzment predstavlja diciplinu koja se bavi istrazivanjem problema upravljanja odredjenim poslovima I poduhvatima. Posmatra upravljanje kao slozeni proces sa nizom podprocesa.

Projekat predstavlja slozen I jedinstven poduhvat koji se odvija u buducnosti, koji treba da se zavrsi uodredjenom vremenu, u okviru zadatih resursa I kvalitetom sa jasno definisanim konacnim ciljem.Dakle, poduhvat koji se preduzima da bi se postigli definisani ciljevi, u predvidjenom vremenu I sa predvidjenim troskovima. Na osnovu slozenosti, duzine trajanja I potrebnih resursa izdvajaju se dve vrste projekta: investicioni I biznis projekti.
Investicioni projekat – izgradnja, rekonstrukcija, prosirenje I dislokacija pogona I fabrika, uvodjenje novihtehnologija. Oni su dugotrajni, trose velika finansijska sredstva, slozeni su I ukljucuju velike kolicine resursa, obavezno koriscenje standardnog softvera.
Biznis p  – izrada biznis plana, analiza postojeceg stanja firme, izrada strateskog plana razvoja.Oni su kratkotrajni, imaju manji broj ucesnika, troskovi I potrebni resursi su manji i manje su slozeni.

Zivotni ciklus pr. – vremenski period u kome se kroz odredjeni broj faza I veliki broj aktivnosti proj.dovodi do zavrsetka. Osnovne 4 faze>> koncipiranje, planiranje, izvrsenje I zavrsetak.

Koncept upravljanja projektom – postupak uspostavljanja takve organizacione forme koja omogucava najefikasniju realizaciju projekta, tj. najefikasnije koriscenje raspolozivih metoda I resursa. Osnovne karakteristike k.u.p. : definisanje I koriscenje odgovarajuce organizacione strukture; formiranje informacionog sistema (zasnovanog na racunaru sa softverskim paketom); koriscenje tehnike mreznog planiranja. Osnovne faze: planiranje realizacije, pracenje realizacije I kontrola realizacije.

Funkcionalni koncept u. p. – bazira se na podeli osnovnih funkc. oblasti koje obuhvata konceptuprav. proj. Te oblasti su:
1. upravljanje obimom projekta- usmeravanje projekta prema njegovim ciljevima( kroz sve faze)
2.upravljanje vremenom- obezbedjuje raspodelu vremena kroz sve etape zivotnog ciklusa projekta
3. upravljanje troskovima- obezbedjuje dobru kontrolu odvijanja realizacije
4. upravljanje kvalitetom projekta- obezbedjuje realizaciju projekta u zahtevanom kvalitetu
5. upravljanje ugovaranjem- definise i usmerava procese ugovaranja realizacije projekta
6. upravljanje nabavkom- nabavka svih potrebnih sredstava u skladu sa planovima
7. upravljanje ljudskim resursima- usmeravanje i koordinacija ljudskih resursa
8. upravljanje komunikacijama- razmena informacija
9. upravljanje konfliktima- istrazuje izvor mogucih konflikata
10. upravljanje promenama na projektu-predvidjanje mogucih promena na projektu
11. upravljanje rizikom- vrsi se identifikacija mogucih rizicnih dogadjaja

Upravljanje biznis pr.

– Potrebna posebna procedura jer se razlikuje od upravljanja investicionih pr.(manji poduhvat). Jedna takva procedura ima uopsteno sledece faze: cilj i opis projekta, odredjivanjerukovodioca proj. i projektnog tima, planiranje vremena realizacije, utvrdjivanje potrebnih resursai finansijskih sredstava, pracenje realizacije i zatvaranje projekta.
Nove tendencije u razvoju pr. men.

1.Upravljanje pomocu projekta –  postavka poslovanja kroz realizaciju niza posebnih projekata.Podrazumeva uvodjenje projektne ili matricne organizacione forme u funkcionisanje preduzeca. Timski rad, tj. formiranje tima igra bitnu ulogu, ali i adekvatna projektna i organizaciona kultura( svakipojedinac treba da doprinosi svojim dejstvom uspesnijem funkcionisanju preduzeca.
2.Projektno orijentisana organizacija- organizacija (ili preduzece) koja upravljanje svojim aktivnostima I poduhvatima obavlja koristeci projektni pristup, odnosno upravljanje preko projekta.Ona realizuje vecibroj pr. istovremeno i koristi multiprojektno upravljanje, a svoje aktivnosti definise kao skup projekata.
3. Program menadzment- razvijen kao potreba da se savlada slozenost upravljanja odredjenim poduhvatima koji sadrze nakoliko relativno nezavisnih projekata sa zajednickim ciljem i zadatkom.On podrazumeva veliki poduhvat koji sadrzi vise projekata ili podprojekata usmerenih ka jedinstvenom ciljunpr. program razvoja kompanije. On zahteva formiranje posebne organizacije za upravljanje programom ( za prog. m. se vezuje stvaranje projektnog biroa; obuhvata vise projektnih timova)
4. Multiprojektno upravljanje-
usmereno na istovremeno upravljanje vecim brojem razlicitih, cesto inezavisnih proj. i poduhvata. Ovaj koncept treba da obezbedi koordinirano upravljanje sa vise pr.da bi se postigli najbolji ukupni rezultati. Pored matricne, u m.p.u. se koristi i projektna organizacija.Treba takodje formirati projekt biro sa vise projekt timova
5.Virtuelni p. m.- nacin upravljanja projektom kod kog se koristi virtuelni projektni tim ( to je timkod koga su clanovi tima na razlicitim geografskim pozicijama i komuniciraju putem neta) Odlike: velika produktivnost, smanjeni troskovi, brza komunikacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese