Odlomak

POJAM I ZADACI

Konstituitivni zahtevi svake nauke:

1. Jasno definisan predmet kojim se bavi
2. Da ima svoju metodologiju (polazišta, metode, tehnike, i instrumente za proučavanje svog predmeta
3. Naučni sistem – fond saznanja o svom predmetu
4. Da raspolaže razvijenim jezikom – pojmovi, sintagme, termini, simboli, kojim saopštava saznanja o predmetu kojim se bavi methodos (lat. Methodus) – postupak, sistem, red; smišljeni i planski rad, istraživanje; način razumevanja i delovanja logos – reč, um, razum, misao, razmatranje

Metodologija neke nauke – teorija (nauka, učenje) o istraživanju predmete te nauke…
Zadaci metodologije pedagogije

1. Teorijsko – epistemološki
2. Organizaciono – tehničko – praktični

Teorijsko – epistemološki zadaci

 • da doprinosi naučnom utemeljenju pedagogije
 • da ukazuje na polazišta i osnove na kojima treba vršiti utemeljenje
 • da utvrđuje strategiju razvoja pedagoške nauke
 • da formuliše paradigme i epistemološke okvire istraživanja u oblasti vaspitanja da sa tih polazišta kritički preispituje i procenjuje sva saznanja o vaspitanju, čitav pedagoški sistem, pedagogiju kao nauku
 • da kritički ocenjuje logičko – pojmovni aparat pedagogije

Organizaciono – praktično – tehnički zadaci

 • da utvrđuje norme i principe kojih istraživači treba da se pridržavaju u konkretnim proučavanjima i istraživanjima
 • da utvrđuje procedure upotrebe istraživačkih metoda, tehnika i instrumenata, načine obrade i analize činjenica na koje se sitraživanje oslanja
 • da stalno traga za novim naučnoistraživačkim metodama, tehnikama i instrumentima, kako novim i originalnim, tako i onim koji su korišćeni u drugim naukama i prilagođeni osobenostima vaspitanja kao predmete pedagogije.

Metodologija pedagogije je teorijska, normativna i praktična po svojim zadacima. Svi ovi zadaci su povezani, isprepletani i jedinstveni.

Predmet pedagogije je vaspitanje koje sadrži vaspitanje i obrazovanje  sve aspekte te delatnosti(obrazovanje, samoobrazovanje, samovaspitanje, nastava…)
Po predmetu proučavanja – pedagogija je humanistička i društvena nauka. Predmetno i metodološki pedagogija je samostalna nauka i istovremeno povezana sa drugim naukama: psihologijom, sociologijom, antropologijom, istorijom, medicinom… Tokom XIX veka tendencija da se društvene i humanističke nauke međusobno razgraniče.
Od druge polovine XX veka tendencija da se povežu i integrišu.

 

 

 

METODOLOGIJA PEDAGOGIJEU SISTEMU PEDAGOŠKIH DISCIPLINA

 • Da li je metodologija pedagogije jedna od pedagoških disciplina?
 • Da li je metodologija pedagogije jedna od „pedagoških grana“?

Kriterijumi po kojima se konstituišu pedagoške discipline:

 • uzrast (predškolska pedagogija, andragogija)
 • mesto izvođenja vaspitanja (porodična pedagogija, školska pedagogija, vanškolska pedagogija)
 • karakter vaspitne delatnosti (opšta pedagogija, didaktika, metodika nastave pojedinih nastavnih predmeta)

Metodologija pedagogije

 • bavi se pitanjima saznavanja vaspitanja i globalno i u okviru svake pedagoške discipline
 • osnova i kohezioni činilac svih pedagoških disciplina
 • konstituitivna komponenta pedagogije kao nauke i svake pedagoške discipline

 

 

Metodologija pedagogije kao studijska disciplina
Metodologija predstavlja i delatnu komponentu nauke. Bez osnovnih metodoloških saznanja ne mogu se na pravi način koristiti rezultati proučavanja i istraživanja u oblasti vaspitanja.
Proučavanjem i istraživanjem vaspitanja bave se i oni koji neposredno učestvuju u vaspitnom procesu, od predškolskih ustanova do institucija za obrazovanje odraslih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese