Odlomak

1.Uvod

Motivacija je vrlo promenjiv i složen fenomen za koji ne postoji unapred pripremljen i nepromenjiv odgovor. Može se reći da je morivacija informacija koja dovodi do promene svesti, načina ponašanja ili potreba pojedinca odnosno saradnika.
U pokušaju da nadju adekvatnu definiciju motivacije mnogi autori se pitaju koji je to najjednostavniji, najpouzdaniji i najneposredniji način da se neko privoli da radi. Da li ga zamoliti da radi više i bolje, da li ga nagovarati, da li ga stimulisati novcem, da li se sliužiti primerima?
Najveći uticaj na uspešnost poslovanja kompanije imaju ljudi kao ključni poslovni resursi, Čovek je taj koji daje smisao oragnizaciji jer bez ljudi organizacija ne bi mogla da postoji. Ako uzmemo u obzir to da je čovek misaono i svesno biće koje ima sopstvene ciljeve i sopstveni život koji se odvija i van organizacije dolazimo do zaključka da su ljudi znatno kompleksniji od drugih resursa. Čovekov radni potencijal se ne može surovo eksploatisati poput neke mašine za rad jer je čovek biće sa emocijama i da bi na poslu dao maksimalni učinak moramo mu ukazati poštovanje i uvažavati njegovu ličnost.
Ljudi ne unose u organizaciju samo svoje kvalifikacije već i svoje strhaove, nesigurnost, aroganciju, komplekse, zavist i mržnju a sve zo može da se pretvori u negativnu rušilačku energiju i da upropasti organizacione ciljeve. Stoga je menađment ljudskih resursa mnogo složeniji i zahteva više znanja i umeća nego kada je u pitanju upravljanja drugim resursima.
Ljudska energija je ukupna intelektualna, psihička, fizička i socijalna energija koja može da se razvije u ostvarivanju organizacionih ciljeva. Ako se ljudska energija usmeri i koncentriše u jednom pravcu ima moć da preseče svaku prepreku. Ako želimo da nam organizacija bude konkurenta onda u sedište interesovanja moramo staviti čoveka i razvoj njegovih duhovnihi i fizičkih sposobnosti. Samo ljudski resursi imaju neograničenu unutrašnju sposobnost razvoja i to je jedini resurs koji se upotebom ne smanjuje nego povećava.
Menadžment ljudskih resursa treba da otkrije, razvije i poveže ljudske potencijale i da ih stavi u funkciju ostvarenja organizacionih ciljeva a da pri tome bude i lično zadovoljstvo. Preduslov dobrog motivisanja ljudi jeste poznavanje ljudi i ljudske psihe i iz tog razloga menadžer mora da dosta vremena provoditi sa zaposlenima kako bi otkrio najbolje načine podsticanja na rad.
Kada produktivnost rada u jednom preduzeću ili celoj privredi počne da stagnira ili što je mngo gore opada, nameće se pitanje: „Zašto se to dešava?“. Odgovor se nalazi, pre svega, u činjenici da se razovjem proizvodnih snaga i sa nastalim društvenim promenama nije uporedo tekao i proces za unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima i sistema motivacije u okvoru njega.
Praksa razvijenih zemalja sveta mnogo puta je pokazala značaj upravljanja ljudskim resursima i značaj motivacije za poboljšanje ugleda, konkurentnosti i poslovnog uspeha preduzeća sa jedne strane i za efikasno ostvarenje potrba, ciljeva i želja radnika sa druge strane.
Motivi i motivacija su psihološke karakterisitike koje su veoma bitne u menadžmentu. Za uspeh u odredjenoj oblasti pojednicu su potrebne odredjene sposobnosti, sredstva , radni uslovi, ali i motivacija, tako da svi ovi faktori zajendo utiču na ponašanje pojedinca i njegov uspeh. Menadžerima je bitno da vode računa o motivaciji zaposlenih, jer je ona sredstvo za uredjivanje odnosa u organizaciji, ali da bi se ona održala, stalno o njoj treba voditi računa i povremeno je obnavljati. Potrebno je da se stvore odgovarajući radni uslovi koji su prihvatljivi za zaposlenog, koji su za njega inspirativni i zadovoljavaju njegove odredjene potrebe a kroz to osiguravaju i ostvarivanje ciljeva i planova organizacije. Dobro motivisani radnici zanju šta treba da rade i kojim putem da dođu do definisanog cilja na brz i efikasan način, što je bitno za organizaciju ali i za pojedinca koji je kao nagradu za uloženi rad i napor ostvaruje određenu korist.
Cil jej utvrditi na koji način odredjene metode i činioce motivisanja zaposlenih postaju pokretač odredjenog, željenog čovekovog ponašanja, kao i kako one dovode do efikasnog ostvarenja ciljeva organizacije. Motivacija za rad kao važna funkcija u okviru procesa upravljanja ljudskim resursima zahteva pažljivo i detaljno istraživanje. Takodje je cilj da ispitamo mišljenje zaposlenih o činiocima koje utiču na radnu motivaciju, da se ukaže na značaj upravljanaj ljudskim resursima ne samo za funkcionisanje jednog privrednog subjekta već i šire. Ulaganje u ljudski resurs je ulaganje u budućnost, a sistem motivacije je ključni interes radnika, menadžmenta i organizacije u celini.
2. Motivacije za rad (Pojam proces motivacije , pojam motiva i motivatora)

Da bi se proces motivacije za rad lakše i obuhvatnije shvatio i analizirao potrebno je pre svega definisati osnovne pojmove : pojam motiva,procesa motivacije i motivatora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari