Odlomak

1. Uvod

Ekotoksikologija je multidisciplinarna nauka koja se bavi zučavanjem delovanja otrova na organizme, populacije i zajednice u uslovima zagađene sredine. Prvi put je Truhaut definisao 1969 godine.
Ekotoksikologija je mlada naučna disciplina koja proučava sudbinu i toksične efekte hemijskih supstancija i fizičkih agenasa na organizme,populacije i zajednice u definisanom ekosistemu.
Toksikologija životne sredine, ekotoksikologija, potiče od reči toksion, što znači otrov i logos, nauka. Ogroman broj hemikalija, koje su u svakodnevnoj upotrebi, ozbiljno ugrožava zdravlje čoveka i ostalih živih bića. Sam podatak da se u svakodnevnoj upotrebi nalazi oko 60 000 hemikalija i da se svake godine proizvede još 1000 novih, govori dovoljno koliko je taj problem ozbiljan.
Nauka koja proučava štetne (toksične) efekte hemijskih materija na žive organizme naziva se toksikologija.
Ogroman je broj faktora sredine koji mogu izazvati određene zdravstvene posledice po čoveka i ostalih živih bića:
• uticaji zagađenog vazduha,vode, hrane i zemljišta
• uticaji energije zračenja
• efekti buke i vibracija.
Brojne hemijske zagađujuće materije, koje dospevaju u okolnu životnu sredinu, izazivaju niz raznovrsnih poremećaja u organizmu od kojih se izdvaja:
• trovanje – toksično dejstvo
• oštećenja naslednog materijala – mutageno dejstvo
• oštećenja ploda (embriona, fetusa) – teratogeno dejstvo
• pojava raka na različitim organima – kancerogeno dejstvo

Osnovni cilj: zaštita populacija i zajednica različitih organizama od delovanja supstancija u koncentracijama koje mogu dovesti do štetnih efekata.
Ekotoksikologije je osnova zaštite životne sredine ukojoj živimo, budući da se na bazi ekotoksikoloških ispitivanja preduzimaju mere smanjenja štetnih efekata hemikalija.

2. Toksikologija

Toksikologija je jedna od najstarijih praktičnih nauka. Razvoj toksikologijedatira od najstarijih vremena kada su ljudi poznavali otrovne biljke i životinje i koristili njihove ekstrakte za lov ili ratovanje. Vremenom,otrovi su se počeli široko koristiti.
Toksikologija je fundamentalna nauka o otrovima, nauka koja se bavi proučavanjem štetnih efekata raznih supstanci i njihovih smesa na žive organizme; to je nauka o interakcijama supstanci i bioloških sistema.
Toksikologija proučava prirodu i mehanizme nastanka promena na biološkim sistemima na biohemijskom i molekularnom nivou, faktore koji utiču na njihov nastanak,kao i prirodu toksičnih efekata.

3. Toksini

Toksin je otrovna supstanca, koji nastaje u živim ćelijama organizma i nalaze se u malim koncentracijama. Mogu biti molekule, peptidi, proteini koji mogu prouzrokovati razna oboljenja prilikom apsorpcije.
Reaguju na biološke makromolekule ćelijski receptori, enzimi. Mogu biti unešeni u organizam hranom, vodom i vazduhom. Oštećenje organizma toksinom naziva se toksičnost. To se odnosi na celi organizam čoveka, biljaka, životinja.
Otrovi mogu biti prirodnog, sintetskog porekla, ili proizvodi koji se unesu u organizam i štetno deluje na zdravlje. Disciplina koja se bavi sa otrovima naziva se toksikologija.
Toksini prema načinu delovanja mogu biti:
• Mutageni ( uzrokuju genetsko oštećenja).
• Kancerogeni (izazivaju rak).
• Teratogeni ( uzrokuju oštećenja ploda).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari