Odlomak

UVOD

Primjećujući da se u poslednje vreme unosi dosta konfuzije prilikom upotrebe reči, narod, nacija, nacionalnost, država i državljanstvo dužni smo da dobijemo neka pojašnjenja radi lakšeg razumevanja i izbegavanja nesporazuma. Pre nego što se pređe na konkretne definicije i objašnjenja određenih pojmova i naziva treba konstatovati neke stvari koje su očigledne. Dok su država i državljanstvo ustavno pravne kategorije i precizno se definišu ustavom i zakonima, narod, nacija i nacionalnost to nisu.
Iako se termini zemlja, država i nacija često koriste kao istoznačne između njih ipak postoji razlika. Država je politički entitet sa suverenom vlašću na tačno označenoj teritoriji (zemlji). Da bi se neki entitet kvalifikovao da bude država mora da ispuni neophodne uslove a to su: tačno definisana teritorija, stanovništvo koje stalno živi na toj teritoriji, vlast koja upravlja u ime stanovništva na celoj teritoriji i mogućnost stupanja u političke, ekonomske, kulturne itd… odnose sa drugim državama. Pod suverenom državom se podrazumeva država koja nema veći politički autoritet iznad sebe. Obzirom da se suverenitet može delimično ili potpuno ustupiti radi većih interesa mnoge države to i koriste pa tako nastaju federacije i konfederacije koje su u tom slučaju nosioci državnog suvereniteta i činioci međunarodnih odnosa. Tako dolazimo do činjenice da danas u svetu postoje suverene države i ima ih 193 i nesuverene države kojih ima daleko više.
Primera radi nesuverene države su Engleska, Vels, Škotska i Severna Irska koje su svoj suverenitet podredile zajedničkoj državi Velikoj Britaniji. U ovom slučaju samo je Velika Britanija međunarodno priznata suverena država dok su njeni sastavni delovi takođe države ali ne suverene i ne predstavljaju faktor u međunarodnim relacijama. Sličnih primera ima još kao USA, Kanada, Nemačka itd…
Svi legalni stanovnici jedne države su državljani te države. Državljanstvo se stiče rođenjem ili prijemom u državljanstvo na zahtev pojedinca. Državljanstvo je regulisano zakonima svake države i podrazumeva određene dužnosti, obaveze, prava i privilegije kako države prema svom državljaninu tako i državljanina prema državi čije državljanstvo poseduje. Državljanstvo je dakle zakonska veza ili ugovor između države i državljanina. Između ostalih prava državljanin ostvaruje pravo da bira ili da bude biran u državi čije državljanstvo poseduje.
Za razliku od države i državljanstva narod, nacija i nacionalnost nisu ustvno pravne kategorije pa tako ne postoji stroga definicija kojom se pojedinac ili grupa ljudi svrstavaju u određeni narod ili naciju. Pripadnost narodu ili naciji je slobodna i izvan je zakonskih okvira bilo koje države. Znači ne postoje zakoni koji određuju ko je kave nacije ili kojem narodu pripada. Istine radi treba reći da ustavi nacionalnih država preciziraju (obično u preambuli ustava) kom narodu pripada ta država ali ne i konkretno ko je pripadnik tog naroda.
Definicije naroda, nacije i nacionalnosti su u domenu istorijskog, socioloskog i filozofskog istraživanja i obrade. Prema tim naukama u svetu postoji između 7000 do 10 000 hiljada naroda od kojih su samo retki postali nacije. Opšteprihvaćena definicija za narod je da je to samoprepoznata zamišljena (ne izmišljena) grupa ljudi na određenjoj teritoriji koja deli zajedničku istoriju, kulturu, jezik, tradiciju i vrlo često mada ne obavezno religiju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari