Odlomak

UVOD

Svako određenje sociologije kao opšte teorijske i osnovne nauke o društvu kao celini svih društvenih pojava trebalo bi da počne razmatranjem pojma nauke i drugih oblika duhovnog stvaralaštva ljudi, zato što ne postoji jedinstveno shvatanje nauke uopšte i svake pojedine nauke, već se o tome vode velike rasprave.
Kada je određivanje pojma sociologije u pitanju, dolazi do izražaja jedna poteškoća. Naime, razvijen i sadržajan pojam sociologije nije moguć na samom početku njenog izlaganja. Predmet sociologije se konstituiše u pravom smislu tek stvarnim sociološkim istraživanjima čime sociologija za sebe osvaja sopstveni predmet i metod. Moguće je, međutim, dati jednu početnu, najopštiju odredbu pojma sociologije koja bi usmerila dalja razmatranja socioloških problema.
U tom smislu sociologiju možemo definisati kao teorijsku nauku o ljudskom društvu kao celinu društvenih delovanja i društvenih odnosa i raznolikim tvorevinama u kojima se ispoljava društveni život ljudi u određenim prirodnim i kulturno-istorijskim uslovima.
Dakle, društvo kao konkretno-istorijska celina, kao konkretno-istorijski sistem, njegova struktura, organizacija i uzroci promena, osnovni je predmet sociološkog proučavanja. Pri tome, sociološki ugao gleadanja na društvo kao celinu i sociološko proučavanje posebnih društvenih pojava, karakterište globalni sociološki pristup.
Sociologija je najopštija teorijska nauka koja ima za cilj da stekne uvid u sve bitne aspekte društvenog života i da sintetiše celokupno znanje o ljudskom društvu, kroz izgradnju razvijene mreže iskustveno valjano zasnovanih i međusobno logički čvrsto povezanih pojmova i metodoloških principa.
Sociologija je najopštija nauka o ljudskom društvu, njegovoj strukturi, oblicima i uzrocima promene, te istorijskim tipovima postojanja.
Sociologija je kvalitativna i diskontinuirana tipologija koja izučava totalne društvene fenomene u celini njihovih aspekata i kretanja nastojeći da dosegne u mikrosocijalnim, grupnim i globalnim dijalketiziranim tipovima, koji su upravo u nastajanju i nestajanju.
Kao teorijska nauka oslonjena na obimna, objektivna i sistematska istraživanja suštine konkretnih društvenih pojava i društva kao celine, sociologija traga za određenim pravilnostima, pomoću kojih se društvene pojave mogu objasniti kako kao deo jedinstvene realnosti, koja se naziva ljudskim društvom.
Kao i sve druge nauke i sociologija ima svoj predmet i metod odnosno ono što proučava i kako to čini. To su pitanja koja se nužno razmatraju povezano, budući da je jedno uslovljeno drugim. Pored toga, ona se samo delimično mogu precizirati na početku, pošto celokupan pokušaj predstavlja način da se na razložan, sistematičan i razvijeniji način dospe do određenja predmeta i metoda sociologije ali i da se odgovori na temeljna pitanja, koja se ne mogu obraditi kroz jednu definiciju, ma kako ona celovita, sintetička i obimna bila.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese